Наука в ЗНУ

Напрямки наукової діяльності

Основні джерела фінансування:

 • Державний бюджет: - КПКВ 2201040 – Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах; - КПКВ 2201040 – Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ;
 • Гранти
 • Кошти замовників (госпдоговірні роботи)
 • Спецфонд університету (навчально-наукові лабораторії).

Держбюджетні НДР виконуються за такими пріоритетними напрямами:

 • фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих
  проблем   розвитку   науково-технічного,   соціально-економічного,
  суспільно-політичного,  людського  потенціалу   для   забезпечення
  конкурентоспроможності   України   у  світі  та  сталого  розвитку
  суспільства і держави;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування
  найпоширеніших захворювань;
 • нові речовини і матеріали.

1. Найважливіші результати держбюджетних досліджень в галузях:

2. Гранти

3. Госпдоговірна діяльність

У 2018 році виконується 12 госпдоговірних НДР.

9 госпдоговорів укладено з мисливськими господарствами країни з упорядкування мисливських угідь. 

Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Домніч В.І.     

1 госпдоговір на розробку та впровадження у виробництво цементованої сталі для авіаційних редукторів.

Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Міщенко В.Г.

1 госпдоговір на гідрохімічні, гідробіологічні та іхтіопаразитологічні дослідження ставка, що знаходяться на території Біляківської сільської ради Семенівського району Полтавської області з метою оцінки його придатності для господарського використання.

Науковий керівник канд. біол. наук, доц. Сарабєєв В.Л.

1 госпдоговір на надання науково-технічних послуг щодо гірудології та гірудотерапії.

Науковий керівник д-р мед. наук, проф. Фролов О.К.

4. Спецфонд університету

При науково-дослідній частині функціонує 11 навчально-наукових лабораторій. 

Навчально-наукова лабораторія модерної історії України та інноваційних освітніх технологій

Науковий керівник: д-р пед.наук, проф. Терно С.О..

Метою діяльності лабораторії є об’єднання інтелектуальних та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень з проблем модерної історії України та інноваційних освітніх технологій; систематизація результатів досліджень з метою їх введення до наукового обігу і подальшої апробації шляхом виступів на конференціях і публікаціях статей і монографій, науково-довідкових видань; розробка інтерактивних технологій навчання гуманітарним дисциплінам; здійснення комплексних досліджень у галузі інноваційних освітніх технологій у суспільствознавчій сфері; створення системного банку даних про новітні освітні технології; надання консультативних послуг освітнім установам та їхнім структурним підрозділам.

Навчальна- науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища

Науковий керівник: Вовченко В.Ю.

Лабораторія проводить наукові розробки з виявлення механізмів мінливості та адаптації мисливських видів тварин до факторів навколишнього середовища, фундаментальні дослідження оптимальної схеми статево-вікової структури мисливської фауни та визначення збалансованого ступеня використання, науково обґрунтовує нормативи селекційної регуляції з аспектами екології живлення та впливу на стан біоценозів, що в кінцевому підсумку дозволить підтримувати високу репродуктивну потенцію популяцій диких тварин, проводить комп'ютеризацію складових навколишнього природного середовища з аспектами антропогенного впливу.

Навчально-наукова лабораторія українознавчих студій

Завідувач лабораторією: канд. філол. наук, Меркулова О.В.

Метою діяльності лабораторії є вивчення історії української мови,   створення науково-методичної бази для досліджень у царині історії літературної мови, вивчення історії лінгвоукраїністичних досліджень за кордоном та діяльності мовознавців - представників української діаспори. Випускається “Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори”.

Навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень

Завідувач лабораторією:  канд. іст. наук, доц. Тощев Г.М.

Лабораторія займається створенням моделей історико-культурного розвитку Нижнього Подніпров'я в найдавніші часи, отриманням, обробкою та інтерпретацією археологічних матеріалів; проведенням археологічних робіт; складанням реєстру археологічних пам'яток.

Навчально-науково-дослідна лабораторія клітинної і організменої біотехнології

Завідувач лабораторією: д-р мед, наук, проф. Фролов О.К.

Лабораторія займається дослідженням перспективних біологічних об'єктів (клітин, багатоклітинних організмів), сприяє їх максимальній продуктивності, вивчає спектр їх біологічно активних сполук та засобів їх вилучення і очищення, аналізує їх біологічну дію, еколого-фізіологічні особливості щодо відновлення природних екосистем агро- і урбаноценозів з подальшим впровадженням отриманих досягнень у харчову, фармацевтичну промисловість, а також у педагогічну, наукову практику.

Навчально-наукова лабораторія біохімії та фармакології спорту

Завідувач лабораторією: Мельник Т.В.

Лабораторія займається створенням баз даних про біологічний стан людини в умовах фізичної діяльності, розробкою в умовах експерименту на лабораторних тваринах доз, режимів, методів використання фармакологічних речовин, харчових добавок, які покращують фізичну працездатність і корегують процеси стомлення, враховуючи фармакокінетичні, фармакодинамічні та фармакотерапевтичні особливості їх дії, поширенням у практику тренувального процесу оригінальних патентованих рецептур, розробкою та апробацією вітчизняних та імпортних лікарських речовин і харчових добавок для покращення фізичної працездатності.

Навчально-наукова лабораторія новітніх технологій

Завідувач лабораторії: канд. фіз.- мат. наук, доц. Багрійчук О.С.

Займається вивченням фізичних явищ, процесів, способів, методів і прийомів, які лежать в основі одержання новітніх науковоємних матеріалів та вуглецевих композитів модифікованих нанотрубками і фулеренами. Удосконалення і розробка нових ресурсо та енергозберігаючих технологій виробництва наноматеріалів та компонентів.

Навчально-наукова лабораторія паралельних і розподілених  обчислень

Завідувач лабораторією: канд. техн. наук, доц. Чопоров С.В.

Основним завданням лабораторії є створення баз даних цифрової  картографічної інформації різного призначення, виконання роботи з наукової тематики у галузі гіоінформаційних технологій, розробка і впровадження територіальних автоматизованих систем керування  для обласного, міського і районного рівнів на базі геоінформаційних технологій, оброблення результатів  дистанційного зондування Землі, виконання експертизи проектів гіоінформаційнизх систем, виконання консультаційних послуг у галузі геоінформаційних технологій для сторонніх замовників.

Навчально-науково-дослідна лабораторія біотехнологій фізіологічно активних речовин

Завідувач лабораторією: д-р  біол. наук, проф. Бражко О.А.

Лабораторія проводить науково-дослідні роботи в галузі хімії та біології. Займається створенням біологічно активних субстанцій на основі похідних азагетероциклів, здійсненням синтезу функціональних похідних тіо- та дідразинопохідних азагетероциклів, з проведенням комп'ютерного прогнозу біологічної дії сполук; визначенням фізико-хімічних констант, розробкою ефективних лікарських форм на найбільш перспективні субстанції.

Навчально-науково-дослідна лабораторія біоіндикації та біоекології

Завідувач лабораторією: канд с/г наук, доц. Дударєва Г.Ф.

Здійснює контроль за станом довкілля в Запорізькому регіоні шляхом впровадження новітніх технологій оцінки стану оточуючого середовища за окремими компонентами, а також проводить фізико-хімічні, токсикологічні, бактеріологічні аналізи водних проб.

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права 

Науковий керівник: д-р юрид. наук, проф. Коломоєць Т.О.

Метою діяльності лабораторії є виконання фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних проблем службового права; розробка проектів нормативно-правових актів та пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; здійснення правової експертизи нормативно-правових актів з питань службового права; сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес ВНЗ України, в практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення ефективного розвитку публічної служби, здійснення спільних досліджень з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

З метою вдосконалення навчальної, наукової та науково-дослідної роботи університету з природничих та інших наук з 1 березня 2007 р. створений Регіональний навчально-науково-виробничий центр «Екологія».

Начальник - канд. біол. наук, доц. Гороховський Є.Ю.

До Структури Регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія (РННВЦЕ) входять 2 навчально-науково-дослідні лабораторії: 

 • навчально-науково-дослідна лабораторія біоіндикації та біоекології;
 • навчально- науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища.

Основним завданням РННВЦ «Екологія» є:

 • координація діяльності структурних підрозділів з природничого спрямування;
 • створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів в рішенні науково-технічних проблем розвитку народного господарства України та надання відповідальних послуг підприємствам, організаціям Запорізького регіону;
 • здійснення кооперації з академічними і галузевими науковими організаціями з метою спільного вирішення наукових завдань;
 • проведення кон'юктурних досліджень, здійснення маркетингового, інформаційного і патентно-ліцензійного забезпечення наукової діяльності, а також стандартизації наукової продукції відповідно до міжнародних норм;
 • створення системного банку даних шляхом накопичення, концентрації, обробки та систематизації стану навколишнього природного середовища регіону й України в цілому;
 • виконання науково-дослідних, експертних робіт з проблем соціально-екологічної взаемодії, різноманіття навколишнього природного середовища, мисливськовпорядних робіт.

З метою розвитку співпраці вищих навчальних закладів з  передовими виробничими підприємствами і організаціями у напрямках навчальної та наукової діяльності з 21.02.2008 р. при ЗНУ створений Навчально-науково-виробничий комплекс «Екологія» у складі:

 • Запорізького національного університету;
 • Відкритого акціонерного  товариства «Запоріжсталь»;
 • Запорізького обласного державного проектно-технологічного центру родючості ґрунтів і екології продукції Міністерства аграрної політики України; 
 • Центрального інституту механізації тваринництва Української академії аграрних наук.

Координатор ради комплексу: декан біологічного факультету ЗНУ, д-р. фарм. наук, проф. Омельянчик Людмила Олександрівна.

Тел. (061) 228-75-78.


У рамках реалізації державної програми «Наука в університетах» з метою проведення комплексних міждисциплінарних наукових досліджень, розвитку співпраці ЗНУ з передовими виробничими підприємствами та організаціями з 12.09.2012 р. створений навчально-науково-виробничий центр «Металспецпроект»  (ННВЦ МСП).

Начальник – д- р техн. наук, проф. Міщенко В.Г.

Тел. (061) 228-75-31,

e-mail: nanoscience@znu.edu.uа

До структури Навчально-науково-виробничого центру «Металспецпроект»  входять 2 лабораторії:

 • навчально-наукова лабораторія новітніх технологій;
 • навчально-наукова лабораторія паралельних і розподілених обчислень

Основним завданням ННВЦ «Металспецпроект» є:

 • Координація діяльності лабораторій, творчих груп, які входять до складу ННВЦ МСП.
 • Розробка та впровадження науково-дослідних і госпдоговірних робіт та проектів геоінформаційного, металознавчого і технологічного спрямування.
 • Здійснення кооперації з академічними і галузевими навчальними та науковими організаціями з метою спільного вирішення наукових завдань у процесах автоматизації проектування важко навантажених деталей і конструкції та оптимізації їхнього структурного стану і властивостей.
 • Забезпечення виробничих та навчально-виробничих практик студентів ЗНУ, які навчаються за напрямами підготовки «Прикладна фізика».
 • Надання послуг та консультацій підприємствам, організаціям різних форм власності, іншим структурам Запорізького регіону та України в цілому:

   - при проведенні вимірювань та розрахунків за науково-дослідними, навчально-методичними роботами з визначення розподілу напружень та структурного стану новітніх і стандартизованих матеріалів різного функціонального призначення;

     -  при  виконанні науково-технічних робіт із модернізації та вдосконалення техніки і технології виробництва продукції в металургійній та машинобудівній галузях;

  - при виконанні консультаційних послуг у сфері матеріалознавства, розробки програмних систем і комплексів.

 • Розробка математичних моделей розподілу у важко навантажених об’єктах.
 • Розробка нових і вдосконалення існуючих методів побудови обчислювальних схем розв’язання задач за мінімумом вхідної інформації.

  З метою надання науково-консультаційних послуг у галузі юриспруденції та прикладної лінгвістики у структурі науково-дослідної частини з 03.01.2017 р. створений  науково-консультаційний Центр "Юридичної лінгвістики".

 Керівник центру – канд. філол. наук, доц. Мацегора І.Л.

 Тел. (061) 289-41-05,

 e-mail: filolgnauka@yandex.uа

 Основним завданням Центру юридичної лінгвістики є:

 • Виконання лінгвокримінологічних, лінгвістичних досліджень на платній основі на замовлення фізичних та юридичних осіб відповідно до встановленого законодавством порядку.
 • Внесення пропозиції за рішенням науково-технічної ради щодо публікації найбільш вагомих результатів дослідження у вигляді збірників наукових публікацій, монографій.
 • Впровадження результатів діяльності  в освітній  процес, зокрема практичну підготовку  перекладачів  (українська, російська, польська), (українська, російська, болгарська мова), та юристів, які спеціалізуються у різних галузях права.
 • Підтримка та розвиток  наукових контактів з такими установами:
  •        Інститутом української мови НАН України;
  •         Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України;
  •        Лігою правників України;
  •       Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у                   Запорізької області.

               Для реалізації напрямків діяльності Центр  здійснює такі дії:

 • залучає до надання консультаційних послуг  науковців філологічного та юридичного факультетів Запорізького національного університету, а також, за потреби, представників інших провідних наукових, науково-дослідних установ, фахівців-практиків;
 • розробляє  практичні  рекомендації дослідникам у галузі права, мови права;
 • адаптує наукові розробки  Центру до освітнього  процесу.

 Центр надає науково-консультаційні послуги щодо:

 • питань, пов'язаних зі спірним тлумаченням нормативних та ділових документів (постанов, договорів, контрактів та ін.);
 • оформленням фахових висновків у питаннях, пов’язаних із  захистом честі, гідності та ділової репутації фізичних  та юридичних осіб;
 • установлення ідентичності прізвищ, імен та інших власних назв, що відрізняються орфографічними, граматичними або структурними особливостями, записаних українською та російською мовами;
 • установлення ідентичності прізвищ, імен та інших власних назв, записаних українською та російською мовами;
 • перекладу у судових засіданнях по справах, які потребують перекладача зі знанням українською та російської мови та фахової юридичної термінології;
 • перекладу ділової документації  та аналіз якості перекладу, встановлення відповідності перекладного тексту (елементів тексту) оригіналові (з української на російську, з російської на українську);
 • оформлення  фахових висновків щодо  текстів та елементів тексту стосовно їх відповідності нормам правопису, правилам міжмовної транслітерації, законодавству України про мову;
 • оформлення  фахових висновків у питаннях, які пов'язані з правовим захистом інтелектуальної власності та авторського права
 • оформлення  фахових висновків у питаннях, які пов'язані з правовим захистом товарного знаку  та ін.
 • надання інших видів лінгвістичних та юридичних науково-консультаційних послуг.

 

 

 

 

 


Запорiзький Нацiональний Унiверситет
Написати листа