Вісник

Запорізького національного університету


Рекомендації до оформлення бібліографії латиницею

Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії латиницею

Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована в оцінці наукової діяльності авторів, а також – організації, регіону, країни. За цитованістю журналу визначають його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної ради тощо. Під час складання списків літератури важливо розуміти, що чим більше будуть ці посилання відповідати вимогам до джерел, тим легше їх сприйматиме система. І чим ретельніше автори поставляться до наданої ними інформації, тим точнішими будуть статистичні та аналітичні дані про них у системі, отже – у рейтингах.

Відповідно, найбільш значущими складовими бібліографічних посилань є прізвища авторів та назви видань. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі, необхідно в опис статті вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинними у нас державними стандартами.

Список літератури (References) латиницею необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці.

Статті з електронних журналів описуються аналогічно друкованим виданням з доповненням даних щодо адреси доступу. Найточніше дозволяє ідентифікувати електронні публікації запроваджений порівняно недавно унікальний ідентифікатор, який використовують практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх статей – DOI (Digital Object Identifier).

Отже, при складанні посилань у публікаціях необхідно:

 • Дотримуватись однієї з поширених систем транслітерації.
 • Відмовитися від використання національного стандарту на користь міжнародних.
 • Однотипно подавати інформацію про два основних елементи описів – авторів і джерело.
 • Не перевантажувати посилання транслітерацією назв статей, або наводити до них також і переклад.
 • За наявності перекладної та національної версії періодичного видання для посилань обирати перекладну.

Перелік літературних джерел латиницею (REFERENCES) повністю відповідає переліку літературних джерел мовою оригіналу (ЛІТЕРАТУРА). У ньому можна виділити такі елементи для перекладу:

 • прізвище та ініціали автора;
 • назва статті;
 • назва книги;
 • назва періодичного видання, де опубліковано статтю;
 • назва видавництва, а також форми власності юридичних осіб;
 • назва міста;
 • назва конференцій;
 • пояснювальні слова, словосполучення та скорочення.

Для кожного з вищенаведених елементів переклад англійською мовою має свої особливості.

Прізвище автора, ініціали наводяться відповідно до правил транслітерації (Постанова КМ України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р.).

Пунктуація має бути такою:

 •  для одного автора після прізвища ставиться кома, потім ініціали: Richardson, A.
 • для двох і більше авторів прізвища перераховуються через кому, а перед прізвищем останнього автора ставиться and: Richardson, A. and Brown, B.

 Прізвища іноземних авторів потрібно наводити в оригіналі, не застосовуючи транслітерацію, адже це може призвести до спотворення інформації.

 Назва статті перекладається англійською мовою власноруч, або наводиться відома англійська назва у разі її існування на час посилання.

Назва книги, яка видана російською або українською мовою, подається у транслітерації з мови оригіналу і супроводжується перекладом англійською мовою в квадратних дужках.

 Якщо книга видана у перекладі з англійської, потрібно наводити її оригінальну англійську назву, зворотний переклад з російської/української мови може призвести до спотворення інформації.

 Назва періодичного видання, у якому опублікована стаття, подається у транслітерації (або англійською мовою, за наявності офіційної англомовної назви видання). Правильну назву періодичних видань необхідно уточнювати на їх офіційних сайтах або користуватись іншими достовірними джерелами.

Якщо використовується скорочена назва видання, необхідно переконатися, що вона є загальноприйнятою. У інших випадках застосовується повна назва видання. Застосовувати власно скорочену назву не можна.

Наприклад:

Технічна електродинаміка – Tekhnichna elektrodynamika

Электричество – Elektrichestvo.

Назва видавництва (підприємства, установи, організації), а також форм власності подається у транслітерації (Наукова думка – Naukova dumka, Высшая школа – Vysshaia shkola, Вища школа – Vyshcha shkola, ЗАТ «Фірма Едельвейс» - ZAT «Firma Edelveis»).

Якщо видавництво має офіційну зареєстровану англійську назву, то слід наводити саме її. Якщо видавництво зареєстроване за межами СНД, то для скорочень найменувань форм власності слід використовувати англомовний аналог: Ltd., Inc., JSC тощо.

Назва міста та країни виданнянаводиться англійською мовою повністю (Київ – Kyiv, Москва – Moscow, Україна – Ukraine).

Назви конференцій перекладаються англійською; для міжнародних конференцій застосовується офіційна англомовна назва.

Пояснювальні слова та словосполучення перекладаються англійською, а їхні скорочення замінюються англійськими аналогами.

Перелік деяких найбільш поширених скорочень та їх переклад:

частина 1

том 1, Т.1

С. 12-15, 123 с.

№ 1

Випуск 1

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата … наук

Матеріали IV Міжнародної конференції

Навчальний посібник

Підручник для ВНЗ

Науково-технічний збірник статей

від 10.12.2012

монографія

та інші

part 1

volume 1, Vol. 1

pp. 12-15, 123 p.

no. 1

issue 1, Iss. 1

Thesis abstract…cand.sc.

Proceedings of the 4th International conference (Proc. 4th Int. Conf.)

tutorial

high school textbook

Scientific-and-technical (Sci.-Tech.) collected works

dated December 10, 2012

monograph

et al.

Загальноприйняті скорочення, які зустрічаються у посиланнях на матеріали конференцій:

Annals

Annual

Colloquium

Conference

Congress

Convention

Digest

Exposition

International

Meeting

National

Proceedings

Record

Symposium

Technical Digest

Technical Paper

Workshop

First, Second, Third, Fourth/nth…

Ann.

Annu.

Colloq.

Conf.

Congr.

Conv.

Dig.

Expo.

Int.

Meeting

Nat.

Proc.

Rec.

Symp.

Tech. Dig.

Tech. Paper

Workshop

1st, 2nd, 3rd, 4th/nth

 

Точні посилання – на конкретні статті та розділи книг вказується діапазон сторінок (рр. 10-46) На електронні ресурси наводиться повний URL (Uniform Resource Locator) публікації та дата доступу (access date).

10. Рік публікації вказується у круглих дужках після списку прізвищ усіх авторів: Richardson, A. (1988); Ingram, T.N., Schwepker, I.H., and Hutson, D. (1992).

Приклади оформлення різних видів джерел:

Книги:

Скубов Д.Ю., Ходжаев К.Ш. Нелинейная электромеханика. – М. : Физматлит, 2003. – 360 с.

Skubov, D.Yu. and Khodjaev, K.Sh. (2003), Nelineynaia elektromekhanika [Nonlinear elektromehanics], Fizmatlit, Moskow, Russia.

Перекладні видання:

Дезоер Ч.А., Ку Э.С. Основы теории цепей. / [Перев. с англ. под ред. С.М.Петрова]. – М. : Связь, 1976. – 200 с.

Dezoer, Ch. and Ku, E. (1976), Osnovy teorii tsepey [Fundamentals of Circuit Theory], Translated by Petrov, S.M., Moskow, Russia.

Статті у періодичних виданнях:

Дроздов О.П. Коментарі до теорії енергопроцесів з полі гармонічними сигналами // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2004. – Вип. 15. – С. 10-18.

Drozdov, O.P. (2004), “Comments on the theory of energy processes with polyharmonic signals”, Zbirnyk nsukovykh prac kirovohradskogo natsionalnogo tekhnichnogo universytetu, vol. 15, pp. 10-18.

Електронні ресурси (ресурси, що доступні тільки у мережі Інтернет):

 • назва сайту / прізвища та ініціали авторів;
 • рік публікації (у круглих дужках);
 • назва статті в перекладі (в лапках “ ”);
 • available at: зазначення повного URL публікації (http:// у посиланні може бути присутнім тільки у разі, якщо в адресі немає “www”);
 •  (access date) у дужках дата звернення до джерела (важливо вказувати дату звернення до джерела, оскільки інтернет ресурси динамічні і часто не довговічні).

 Приклад:

 

Штовба С.Д., Мазуренко В.В., савчук Д.А. Генетичний алгоритм вибору правил нечіткої бази знань, збалансованої за критеріями точності та компактності // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2012. - № 3. – Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/artikle/view/2335/2603

Shtovba, S.D., Mazurenko, V.V., and Savchuk, D.A. (2012), “Genetic algorithm selection rules fuzzi knowledge base, balanced by the criteria of accuracy and compactness”, Collected works of Vinnytsia National Technical University, no. 3, available at: http://praci.vntu.edu.ua/artikle/view/2335/2603 (access March 15, 2012).

Матеріали конференцій:

 • прізвища та ініціали авторів (у транслітерації);
 • рік випуску (у круглих дужках);
 • назва статті у перекладі (в лапках “”);
 • назва збірника матеріалів конференції у транслітерації [назва в перекладі у квадратних дужках];
 • назва конференції у транслітерації [назва в перекладі у квадратних дужках] (або англійська назва для міжнародних конференцій);
 • місце і дата проведення конференції;
 • номери сторінок (рр. 10-13)

Приклад:

Гапонов Й.М. Лабораторне обладнання для дослідження цифрових систем автоматичного керування двигунами постійного струму: Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, 28-29 березня. 2012 р., Кременчук / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук : КрНУ, 2012. – С. 63-64.

Gaponov, Y.M. (2012), “The laboratory equipment for study of the automatic digital control systems of DC electric drives”, Elektromekhanichni ta enerhetychni systemy, metody modeliyvannia ta optymizatsii. Zbirnyk naukovykh prats X Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistiv [Elektromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 10 th International conference of students and young researches], Kremenchuk, KrNU, March 28-29, 2012, pp. 63-64.

Автореферати дисертацій:

Іванов С.Н. Обоснование параметров механического отпора породам почвы выемочных выработок при отработке лав обратным ходом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02. – КрНУ, Кременчук, 2007. – 23 с.

Ivanov, S.N. (2007), “Substantiation of mechanical resistance parameters of mine workings with retreat driving of a longwall to above rocks”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Engineering.), 05.15.02, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine.

У мережі інтернет є досить багато безкоштовних програм для створення бібліографічних описів латиницею. Досить набрати в GOOGLE пошук зі словами "create citation" і ви отримаєте декілька безкоштовних програм, що дозволяють автоматично створювати посилання за одним зі світових стандартів: http://www.easybib.com/; http://www.bibme.org/; http://www.sourceaid.com/. Є також платні програми для створення бібліографічних посилань.

На сайті (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2) видавництва Emerald містяться достатньо детальні рекомендації щодо складання пристатейних списків літератури за стандартом Harvard (Harvard reference system) практично для всіх видів публікацій, а також програмні засоби для їх формування.