Наука в ЗНУ

Результати держбюджетних досліджень за науковим напрямом "технічних науки"

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення

НДР «МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ АЕРОКОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ»

Прикладна робота

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Гоменюк С. І.

 Термін виконання 2018 - 2020 рр.

Розроблені математичні моделі та програмне забезпечення, що дозволяють більш адекватно описувати процеси деформування аерокосмічної техніки, яка працює у складних умовах експлуатації, що підтверджується їхнім використанням на ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля». Крім того, ефективне програмне забезпечення дозволяє отримувати результати для великих масивів даних за прийнятний час.

Створено автоматизовану систему проєктування ракетно-космічної техніки на основі паралельних обчислень. Запропоновані алгоритми моделювання геометричних областей у паралельних системах зі спільною пам’яттю. Для автоматизації обробки функціональних моделей геометричних областей, які описані із застосуванням створеної мови RFL, розроблено транслятор цієї мови у внутрішній байт-код. Також розроблено алгоритми побудови асинхронного синтаксичного дерева AST, яке є ефективним способом вирішення проблеми автоматизації трансляції формального опису геометричної моделі в комп’ютерних системах зі спільною пам’яттю для обчислення математичних виразів, що описують геометричний об’єкт, з їх паралельним розбором при визначенні значення функції у точці. Розроблено опис запропонованого паралельного алгоритму побудови дискретної воксельної моделі геометричної області, яку описано функціональною моделлю на мові RFL.

Запропоновано аналітичний підхід до розрахунків стійкості складених конструкцій типу «циліндр-конус» та «бочка-оживало» при зовнішньому тиску з урахуванням дискретності розташування проміжних шпангоутів для випадку, коли товщина складених частин змінюється за певним законом. Отримано раціональні геометричні і жорсткістні характеристики складових частин оболонки і підкріплювальних шпангоутів, що забезпечують рівностійкість до локальних і загальних форм випинання. Для оболонок з обраними характеристиками, отримано чисельні результати та критичні значення тисків рівностійкої оболонкової конструкції.

Знайдено аналітичні співвідношення для ефективних механічних характеристик волокнистих композиційних матеріалів із різномодульними матрицею та волокном, із порожнистими волокнами та анізотропними компонентами, що застосовуються у аерокосмічній техніці.

За результатами роботи опубліковано 6 монографій, в тому числі 1 у видавництві Європейського Союзу англійською мовою, 2 навчальні посібники, 27 статей, в тому числі 10 у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science; виконано 8 магістерських робіт, зроблено 8 доповідей на міжнародних наукових конференціях; захищено 6 кандидатських та 1 докторську дисертацію; отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, укладено і виконано 2 господарські договори з державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»; проведено 2 міжнародні науково-технічні конференції.

З них у 2020 році опубліковано 2 монографії, в тому числі 1 у видавництві Європейського Союзу англійською мовою; 1 навчальний посібник, 7 статей, в тому числі 3 у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних Scopus; виконано 4 магістерські роботи, зроблено 2 доповіді на міжнародних наукових конференціях; захищено 3 кандидатські дисертації; отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

 

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

НДР «РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНОГО АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТІВ АЕРОКОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ НА БАЗІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Наукова робота молодих учених

Науковий керівник: д-р техн. наук, доц. Чопоров С. В.

  Термін виконання 2017 - 2020 рр.

Запропоновано методи генерації дискретних моделей для реалізації 3D-друку геометричних моделей. Розроблено узагальнені паттерни проєктування хмарних систем інженерного аналізу на базі паралельних методів генерації та обробки дискретних моделей.

Уперше запропоновано проєкційний метод генерації дискретних моделей меж об’єктів, форма яких задана функціонально, що дозволяє будувати дво- та тривимірні дискретні моделі. Водночас щільність вузлів у підсумковій моделі залежить від щільності вузлів у вихідній. Проте, такий метод не враховує геометричних особливостей форми об’єкта, отже, повинна застосовуватися додаткова оптимізація.

Уперше запропоновано метод згладжування координат вузлів дискретних моделей меж об’єктів, форма яких задана функціонально, базується на мінімізації функціоналу, який враховує довжини їхніх сторін, відстань від елементів дискретної моделі до поверхні. Цей метод має локальний характер, тому потрібно його застосовувати ітераційно. За малої кількості ітерацій (менше чотирьох) можна отримати дискретні моделі форм об’єктів недостатньої якості. Починаючи з четвертої ітерації, геометричні особливості форм об’єктів вже апроксимуються вузлами. Водночас виконання більше восьми ітерацій несуттєво змінює якість моделі. У результаті застосування цього методу мінімальні кути для трикутників несуттєво збільшуються, а у чотирикутниках можна отримати елементи, за формою близькі до трикутників, отже, результати загладжування потребують додаткової обробки топологічними перебудовами елементів.

Уперше запропоновано метод генерації дискретних моделей на базі елементів типу солід для форм об’єктів, заданих функціонально, дозволяє будувати дво- і тривимірні моделі як з використанням симплексів (трикутників або тетраедрів), так і з використанням топологічних кубів (чотирикутників або шестигранників). Цей метод також дозволяє використовувати спільний алгоритм для генерації дискретних моделей на базі різних форм скінченних елементів. Підсумкові дискретні моделі, зазвичай, потребують додаткової обробки.

Уперше запропоновано метод генерації адаптивних дискретних моделей форм об’єктів (adaptive meshing), заданих функціонально, який дозволяє будувати дво- і тривимірні дискретні моделі для виконання скінченно-елементного аналізу із потрібною точністю. Запропонований метод враховує результати скінченно-елементного аналізу, а не тільки інформацію про форму об’єкта. Як результат, кількість вузлів і елементів збільшується у тих областях, де найбільше змінюється потрібна досліднику величина. Метод не залежить від форми елементів. Він використовує таблиці шаблонів розбиття елементів. Отже, можна використовувати єдиний алгоритм для основних форм елементів.

Уперше розроблено шаблони проєктування (паттерни) САПР машинобудування як складної програмної системи, що є програмними абстракціями, які можна поєднати з іншими відомими шаблонами для забезпечення більшої гнучкості та спрощення процесу супроводження програмного коду. Їхньою основною перевагою є можливість розробки САПР машинобудування без обмежень на вихідні коди.

Перевагою розроблених методів генерації дискретних моделей, скінченно-елементного аналізу та обробки чисельних результатів є узагальненість. Отже, можлива реалізація на базі шаблону проєктування «Стратегія», що дозволяє підвищити загальну технологічність САПР машинобудування як програмного продукту.

Набули подальшого розвитку наближені аналітичні та аналітико-чисельні підходи, наприклад, гібридний ВКБ-Гальоркін метод, метод Рітца, метод малого параметра, які дозволяють отримати оцінку напружено-деформованого стану елементів конструкцій у лінійній або нелінійній постановці як неперервні функції, що дозволяє аналізувати вплив різних параметрів конструкцій на їхній стан без необхідності здійснювати додаткові обчислювальні експерименти. Уведення програмної реалізації наведених методів у процесор хмарної САПР також сприяє додатковій верифікації скінченно-елементного аналізу виробів машинобудування базових форм.

За результатами виконання НДР опубліковано 4 монографії, 2 розділи колективної монографії англійською мовою у видавництві країн ЄС, 9 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science, 23 статті у фахових виданнях, 8 матеріалів конференцій. Проведено 3 Всеукраїнські наукові конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики». Зроблено доповіді на 10 конференціях. Захищені 8 кваліфікаційних робіт магістрів. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації.

З них у 2020 році опубліковано 1 монографію, 2 розділи колективної монографії англійською мовою у видавництві ЄС, 3 статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних даних Scopus, 4 статті у фахових виданнях, 4 матеріали конференцій. Зроблено доповіді на 5 конференціях. Захищені 3 кваліфікаційні роботи магістрів. Отримано 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Проведено ХІІ Всеукраїнську наукову конференцію молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики».

Наукові результати роботи використано при дослідженні стану елементів оболонкових конструкцій ракетної техніки за договорам про співробітництво №30-С від 08.07.2020 р. «Напружено-деформований стан оболонкових конструкцій» з ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». Методи подання математичних моделей форм об’єктів; побудови дискретних моделей форм об’єктів; генерації та обробки дискретних моделей форм об’єктів на базі технологій паралельних обчислень; шаблони проєктування хмарної САПР використані на ТОВ «Науково-виробниче підприємство Атлон-Авіа» при проєктуванні безпілотних авіаційних комплексів.

 

Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування

НДР «РОЗРОБКА ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ КОМПОНЕНТІВ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ»

Термін виконання 2019 - 2020 рр.

Науково-технічна (експериментальна) розробка молодих учених

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Бєлоконь К. В.

 Термін виконання 2019 - 2020 рр.

Здійснено оцінку ризику для здоров’я населення від впливу викидів промислових підприємств, що містять оксид вуглецю і вуглеводні. Визначено коефіцієнти та індекси небезпеки для здоров’я населення від впливу викидів промислових підприємств, що містять оксид вуглецю і вуглеводні. Встановлено екологічні показники вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у викидах, здійснено моделювання розсіювання викидів промислових підприємств, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, в повітрі. Визначено максимальні приземні концентрації забруднювальних речовин у житловій забудові та перелік джерел, що найбільші впливають на забруднення атмосфери. Теоретично обґрунтовано вибір кінетичних рівнянь та досліджено механізм реакцій окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів на каталізаторах. Визначені ефективні константи швидкості реакції та значення енергії активації реакцій окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів на Ni-Al каталізаторах. Виконано теоретичний термодинамічний аналіз протікання реакцій, розрахунок адіабатичної температури синтезу, визначено критичні умови взаємодії інтерметалідних систем при нестаціонарних температурних режимах, енергію активації утворення інтерметалідів, математичне та фізичне моделювання процесів отримання сплавів. Використано повний комплекс методів дослідження з визначення структури, фізико-механічних та каталітичних властивостей матеріалів при виконанні експериментальних досліджень.

Розроблено спосіб отримання каталітично активних інтерметалідних сплавів у режимі термохімічного пресування для окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів у викидах промислових підприємств. Наукова новизна роботи полягає в тому, що високотемпературний синтез інтерметалідного з'єднання NiAl3 в порошковій суміші чистих елементів в умовах термохімічного пресування при тепловому вибуху при мінімальному зовнішньому тиску на суміш дозволяє отримати інтерметалідний продукт синтезу із середнім розміром зерна до 10-12 мкм. Подрібнення зерна інтерметалідного сплаву в процесі його синтезу під тиском відбувається в результаті пластичної деформації продукту синтезу та високих швидкостей охолодження.

Запропоновано оптимальний склад каталізатора для знешкодження оксиду вуглецю та вуглеводнів та науково-технічні рішення для захисту атмосферного повітря від викидів. Проведено дослідно-промислові випробування на підприємстві ПрАТ «Укрграфіт». Аналіз результатів дослідно-промислових випробувань свідчить, що розроблений каталізатор має термін служби в 1,6-1,7 раза більший, ніж у відомого нікелевого каталізатора. Очікуваний економічний ефект від впровадження розробленого інтерметалідного каталізатора становить 444,813 тис. грн за рахунок збільшення ступеня знешкодження оксиду вуглецю і вуглеводнів до 99,9% і, як наслідок, зменшення плати за викиди забруднювальних речовин в атмосферу (договір про співпрацю № 804/2080472/29 між ЗНУ та ПрАТ «Укрграфіт» від 21.09.2020 р., акт від 29.10.2020).

За результатами виконання НДР розроблено 1 технологічний регламент отримання каталізатора; опубліковано 3 монографії, 10 наукових статей в журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus, 10 наукових статей у фахових виданнях, 4 наукові статті за результатами конференцій міжнародного рівня та 17 тез доповідей на конференціях, отримано 1 патент. Захищено 1 докторську дисертацію та 8 кваліфікаційних робіт магістрів. У межах НДР було виконано госпдоговірну роботу № 4-1/2020 «Розробка каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в атмосферу» (ДР №0120U102772) для ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електро». Обсяг фінансування – 15 тис. грн.

З них у 2020 році розроблено 1 технологічний регламент отримання каталізатора; опубліковано 1 монографію, 5 статей, що входять до наукометричної бази даних Scopus, 5 статей у фахових виданнях, зроблено 112 доповідей на міжнародних та Всеукраїнських конференціях та форумах. Захищено 1 докторську дисертацію та 4 кваліфікаційні роботи магістрів. Виконано 1 госпдоговірну роботу.

 

 Технології енергетичного машинобудування

НДР «ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІЩЕНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗЛИВАННЯ-КРИСТАЛІЗАЦІЯ І ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СУЦІЛЬНИХ І ПОРОЖНИСТИХ ЗАГОТОВОК ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

Розробка

Науковий керівник: старш. дослідник (старш. наук. співроб.)

д-р техн. наук Огінський Й. К.

 Термін виконання 2018 - 2019 рр.

Метою роботи було створення вихідних наукових даних для розробок промислових технологій і видів устаткування суміщених процесів розливання-кристалізації і обробки металів тиском для виготовлення суцільних і порожнистих заготовок подвійного призначення.

Уперше розроблено пристрій для валкової розливки-прокатки металевих суцільних і порожнистих заготовок. Отримав розвиток метод розрахунку збірних валків та апробовано застосування його для новостворюваних конструкцій. Проаналізовано особливості напруженого стану збірних валків. Запропоновано нові підходи до конструювання збірних валків. У пропонованих підходах до конструювання принципово новим рішенням є використання розпірних елементів у поєднанні їх з додатковими елементами кріплення бандажа валка з віссю і одночасне керування величиною натягу в з’єднанні вісь-бандаж.

Визначено основні конструкційні характеристики обладнання і раціональні комбінації їх елементів, що дозволяють впровадити валкову розливку-прокатку з підвищеними ступенями пластичної деформації.

Проаналізовано та систематизовано суміщені та комбіновані процеси і обладнання із подальшим моделюванням і розробкою технологічного обладнання та вузлів валкового кристалізатора для реалізації технології суміщених процесів. Розроблено проєктно-конструкторську документацію для виготовлення експериментальної установки суміщення процесів розливання-кристалізації і прокатки порожнистих та суцільних заготовок круглої або багатогранної форми.

Визначено основні конструкційні характеристики обладнання і оптимальні комбінації їх елементів, що дозволяють впровадити суміщені процеси розливання-кристалізації і прокатки з великими ступенями пластичної деформації. Виявлено особливості об’ємних переміщень металу в діапазоні великих і малих значень коефіцієнтів витяжки, зокрема, утворення залишкових обсягів. Проведений аналіз особливостей кінематичних проявів в області великих значень коефіцієнтів витяжки дозволяє розширити уявлення про закономірності перебігу металу.

Проведено: моделювання суміщеного процесу розливання-кристалізації і прокатки з використанням методу кінцевих обсягів та визначено взаємозв’язок деформаційних і кінематичних параметрів осередку деформації у фазі прокатки, моделювання обладнання валкового кристалізатора. Визначено основні конструкційні характеристики обладнання і раціональні комбінації їх елементів, що дозволяють проводити валкову розливку-прокатку з великими ступенями пластичної деформації.

Уперше розроблено пристрій для валкової розливки-прокатки металевих суцільних і порожнистих заготовок та технологічні основи отримання суцільних і порожнистих заготовок простої форми з використанням суміщених процесів розливання-кристалізації і прокатки.

Запропоновано нові підходи до конструювання збірних валків, що можуть використовуватись в установках суміщеного процесу розливки-кристалізації і прокатки як валки – кристалізатори. Новим рішенням є використання розпірних елементів в поєднанні їх з додатковими елементами кріплення бандажа валка з віссю і одночасне керування величиною натягу в з’єднанні вісь-бандаж. Визначено основні конструкційні характеристики обладнання і оптимальні комбінації їх елементів, що дозволяють провадити валкову розливку-прокатку з підвищеними ступенями пластичної деформації.

Уперше запропоновано спосіб отримання циліндричних заготовок, які можливо використовувати для отримання трубної заготовки малого діаметру (150 ммі нижче).

До переваг суміщення процесів розливання-кристалізації і прокатки відносяться: компактність агрегату і комплексу в цілому; економія енергоресурсів за рахунок відсутності проміжного підігріву матеріалу і мінімального числа технологічних операцій в порівнянні з найбільш поширеним на сьогодні способом виробництва сталі. Досягається екологічність виробництва за рахунок відсутності проміжного підігріву, що дозволяє в порівнянні з традиційною схемою знизити викиди вуглекислого газу в 7 разів, окисів азоту – в 15 разів, сірчистого газу – в 3 рази. Шляхом розливання металу з одночасною деформацією між валками, що обертаються, досягається висока якість поверхні заготовки, яка суттєво вище, ніж у нерухомих або гойдаючих кристалізаторах. Стає можливим отримання дрібнозернистої структури та заготовок простої форми зі значними перетинами, а також отримання порожнистих виробів. Тим самим стає можливим розширити сферу застосування безперервної валкової розливки-прокатки для виробництва дрібного сортового прокату, катанки, труб і виробів спеціального призначення, що використовуються в машинобудуванні.

За результатами виконання НДР опубліковано 9 статей у фахових виданнях України, з них в журналах що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних, подано 2 заявки на винахід, взято участь у 8 міжнародних конференціях, захищено 1 кандидатську дисертацію, 2 магістерські роботи (з них у 2019 році – опубліковано 4 тези доповідей на міжнародних наукових конференціях, подано 2 заявки на винахід, захищено 2 кваліфікаційні роботи магістрів).

 

Нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика

НДР «ФОРМУВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ПРОГНОЗОВАНИХ ПОРИСТИХ СТРУКТУР ДЛЯ РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

Науково-технічна розробка молодих учених

Науковий керівник д-р техн. наук, доц. Чейлитко А. О.

Термін виконання 2017 - 2019 рр.

Наукова робота спрямована на вирішення проблеми створення нових пористих елементів конструкції теплового захисту енергетичного обладнання, а саме: вогнетривкої цегли з раціональною структурою (шлікерним литтям та методом напівсухого пресування), керамзиту з покращеними теплофізичними властивостями (для використання як засипки), гідросилікатних часток для використання як теплоізоляційного додатку для бетонних та вогнетривких сумішей, оптимального складу вогнетривкої суміші, металевих конструкцій та композиційних матеріалів, що є елементами теплового захисту енергетичного обладнання.

Уперше експериментально досліджено динаміку формування пористої структури елементів конструкції теплового захисту енергетичного обладнання залежно від термодинамічних параметрів та складу сировинної суміші при термообробці, що дозволяє визначити функціональний зв’язок технологічних параметрів і структурних характеристик пористого матеріалу (кількістю та розміром пор); знайдено узагальнене рівняння ефективної теплопровідності пористого матеріалу, яке враховує градієнт температури вздовж пори, теплопровідність матеріалу, діаметр пори вздовж теплового потоку, діаметр пори, перпендикулярний тепловому потоку та їхню кількість на одиницю об’єму, що дозволяє розробити методику прогнозування теплофізичних параметрів пористої структури; аналітично отримано рівняння для визначення ефективного коефіцієнту теплопровідності пористих структур із закритою та відкритою пористістю, які включають розрахунок коефіцієнта теплової проникності та геометричних характеристик пористої структури і базуються на теорії передачі теплової енергії флюїдами.

Економічний ефект зумовлено високою енергоефективністю розроблених нових матеріалів та конструкцій теплового захисту енергетичного обладнання. При підвищенні теплового опору пористих теплоізоляційних матеріалів на 10% теплові втрати теж зменшаться на 10%. Також, зниження енергоємності продукції для високотемпературних агрегатів значно знизить викиди вуглецю до атмосфери. Розроблено практичні рекомендації зі створення елементів теплового захисту енергетичного обладнання з композиційних матеріалів для ядерних реакторів, для аерокосмічній промисловості, для дослідницьких станцій північного полюсу.

Сформульована гіпотеза зміни комплексних показників пористої структури під час формування теплоізоляційного матеріалу з вологої сировинної суміші. Додаткова гіпотеза: існує три періоди зміни комплексних показників пористої структури теплоізоляційного матеріалу під час формування його структури завдяки підведення теплової енергії до сировинної суміші. До дифузійного генезису пор віднесено їхнє утворення завдяки хімічним реакціям, ступеню насичення газами, пароутворення. До генезису деструкції пор віднесено їх утворення завдяки термодеструкції, деформації та випромінювання. Для спрощення прогнозування пористої структури теплоізоляційних матеріалів запропоновано допоміжні гіпотези з формування пористої структури та поетапної зміни кількості пор та їхнього об’єму у сировинній суміші теплоізоляційного матеріалу під час підведення теплової енергії до суміші.

Розроблено розрахункову математичну модель, яка описує пористу структуру матеріалу на стадії формування пір у сировинній суміші за рахунок підведення теплоти з урахуванням хімічних реакцій.

Виконано дослідження впливу розміру, розташування та форми пор на ефективний коефіцієнт теплопровідності матеріалів та конструкцій теплового захисту.

Розробка дозволяє знизити енергоємність продукції за рахунок високоякісної теплової ізоляції печей. Також розробка наповнювачів для бетону дозволяє знизить коефіцієнт його теплопровідності на 40%, що покращить теплоізоляційні властивості при будівництві нових споруд.

Результати дослідження та розроблені нові методики створення пористих теплоізоляційних матеріалів (вогнетриви, піноскло, композиційні пористі елементи теплового захисту) будуть корисними як для великих підприємств і організацій України, так й для малого бізнесу (створення керамзиту з покращеними теплофізичними властивостями). Серед потенційних організацій: АТ «Мотор Сич», ТОВ «Тера-Гарант», МК «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжвогнетрив» та ін.

За результатами виконання НДР було захищено 1 докторську дисертацію, опубліковано 7 монографій, 18 статей, з них 2 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, отримано 1 патент України (зокрема у 2019 році захищено 1 докторську дисертацію, видано 2 монографії, 3 статті опубліковано у міжнародних виданнях, з них 1 у журналі, що входять до наукометричної бази даних Scopus, отримано 1 патент України).

 

 

 


Запорiзький Нацiональний Унiверситет
Написати листа