Наука в ЗНУ

Результати держбюджетних досліджень за науковим напрямом "гуманітарні науки"

Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції

НДР «ПРОПАГАНДА ТА СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ НА ПІВДНІ ТА СХОДІ УКРАЇНИ (1930-І РР. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)»

Наукова робота молодих учених

Науковий керівник: канд. істор. наук, доц. Штейнле О. Ф.

 Термін виконання 2019-2021 рр.

Запропоновано узагальнюючу концепцію змін у суспільній свідомості населення Півдня та Сходу України під впливом політичної пропаганди від форсованого переходу до індустріального суспільства в 1930 ‑х рр. до сучасної російсько-української війни. Досліджено вплив пропаганди на суспільну свідомість Півдня та Сходу України протягом радянського періоду та посткомуністичного транзиту. Проаналізовано вектори впливу на суспільну свідомість регіону протягом 1930-х – 1991 рр. Розкрито рівень сприйняття тоталітарної пропаганди населення Півдня та Сходу України. Виявленні нові центри впливу на масові уявлення після проголошення незалежності. З’ясовано специфіку формування матриці трансформації суспільної свідомості протягом 1990-2000-х рр.

Підтверджено роль засобів масової інформації, як інструменту маніпуляції суспільною свідомістю населення УРСР та оцінено її ефективність у мобілізаційних акціях пропагандистського характеру.

На підставі аналізу есеї «Ментальність орди» Євгена Гуцало доведено, як тема національної свідомості віддзеркалюється у мас-медійній публіцистиці автора. З’ясовані особливості використання та інтерпретації автором концептів «нація», «ментальність», «культура».

Визначено особливості трансформації суспільної свідомості УРСР та СРСР під тиском тоталітарної системи: релігійний, культурний та суспільний аспекти. Зокрема, з’ясовані особливості екзистенційного вибору духовенства та вірян України під час «упокорення голодом» (1932-1933 рр.). 

Враховуючи те, що одним із найефективніших засобів пропаганди, яким послуговувалось партійно-радянське керівництво СРСР було кіно, нами було досліджено питання існування Всеукраїнського фотокіноуправління, одного із важливих елементів української автономії в кіноіндустрії та наявності нерівноправних відносин із «Совкіно», а також процес ліквідації національних кіноавтономій.

Опубліковано: 1 монографію, 8 статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, взято участь в 7 наукових конференціях. Подано до захисту 1 дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) в галузі історії. Захищено 2 кваліфікаційні роботи магістрів. Методичні напрацювання НДР включено до програми та методичних рекомендацій усного інтерв’ювання учасників та свідків Антитерористичної операції, розробленої у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті.


НДР «РЕГІОНАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІВДНЯ І СХОДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ»

Науковий проект молодих учених 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Штейнле О. Ф.

Термін виконання 2016-2018 рр.

Запропоновано концептуальну модель еволюції регіональних ідентичностей населення Півдня та Сходу України від завершення формування адміністративних обрисів регіону в середині ХХ століття до сучасної російсько-української війни.
Результати НДР становлять цінність у кількох площинах:

1) оборонній – збереження та трансляція досвіду вихідців з Півдня та Сходу України – учасників Антитерористичної операції 2014-2017 рр., протидія інформаційній складовій російської агресії проти України;
врахування трансформацій ідентичності під час ведення гібридної війни зразка ХХІ ст.;

2) націотворчій – урахування ролі регіональних ідентичностей для національної консолідації, формування в підростаючого покоління ідеалів і цінностей державного суверенітету, поваги до «малої Батьківщини» як частини загальнонаціонального простору;

3) культурно-освітній та інформаційній – прищеплення культури критичного ставлення до інформації, ЗМІ, маніпуляцій суспільною думкою;

4) академічній – реалізація проекту спрямована на глибшу
інтеграцію історії регіонів України у загальнонаціональний історичний дискурс як на академічному рівні, так і рівні загальної середньої освіти, а також популяризацію результатів дослідження через короткі тексти, есе, соціальні мережі, науково-популярні тексти тощо в широкий інформаційний простір країни.

За результатами виконання НДР опубліковано 36 статей у фахових виданнях України (з них 16 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз), 5 збірників джерел, 1 навчальний посібник, 5 монографій, 10 публікацій у збірниках матеріалів наукових
конференцій. Взято участь у 32 конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Захищено 7 магістерських, 3 дипломні та 4 бакалаврські роботи. Методичні напрацювання НДР включено до програми та методичних рекомендацій усного інтерв’ювання учасників та свідків Антитерористичної операції, розробленої у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті. Результати НДР впроваджено в навчальний процес історичного факультету Запорізького національного університету при викладанні дисциплін «Суспільно-політичні трансформації в Україні (друга половина 80-х рр. XX ст. – початок XXI ст.)», «Сучасна геополітика країн пострадянського простору», «Політична арена України: дійові особи та виконавці», «Пострадянська Україна: від незавершеної революції до російсько-української війни (кінець 1980-х рр. – 2017 р.». Напрацювання НДР впроваджено в експозиційній роботі КУ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» та при розробці планів роботи Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної
державної адміністрації.

 


Запорiзький Нацiональний Унiверситет
Написати листа