header images

Питання психології

/pp/voprpsh.jpg

Вимоги до матеріалів у збірник наукових праць Проблеми сучасної психології” 

Згідно з вимогами ВАК України, матеріали повинні містити:

 • постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми й на які спирається автор;

 • виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки й перспективи подальшого дослідження.

Вимоги до оформлення статті:

 • на початку статті в першому рядку ліворуч зазначається індекс УДК. Нижче праворуч – прізвище, ім’я й по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень). По центру – назва статті. Далі обов’язково подається три анотації українською, російською й англійською (на 200 слів) мовами, а також ключові слова (keywords) трьома мовами; перед англійською анотацією потрібно подати назву статті та прізвище автора англійською.

 • обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (від 12 стор);

 • формат файлу – WORD (doc, docx). Формат сторінки - А4. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Рекомендований шрифт – Times New Roman, кегль – 14, відстань між рядками - 1,5 інтервали;

 • графіки, рисунки (тільки формат JPG) і таблиці (формат WORD) можуть бути безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах;

 • ілюстрації мають бути підготовлені та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50%;

 • посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12, с.24];

 • список літератури оформлюється згідно з новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Для опублікування необхідно надіслати на електронну адресу редакції:

 • електронний варіант статті (назва файла – ваше прізвище);
 • відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; домашня адреса; номери контактних телефонів) – вказуються на окремому аркуші наприкінці статті;
 • рецензію наукового керівника (для аспірантів і здобувачів).

Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам.

Редакція не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами в статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних і посилань.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до

відповідального редактора – Ткалич Маріанни

+38 (050-322-09-25)

Адреса редакції:

м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 220

Тел.: +38 (0612) 62-71-61 (роб)

 e-mail: zaporizhzhya2012@yahoo.com

www.psyjournal.in.ua

 

 Контакти:

Декан факультету:
Ольга Вікторівна Пономаренко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Деканат: вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 212

Тел.: +38 (0612) 62-41-02, 62-14-27.