header images

Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності

Кафедра здійснює підготовку магістрів за напрямом 1701 "Специфічні категорії";

спеціальність — 8.18011121 "Педагогіка вищої школи".

Випускники магістратури здобувають кваліфікацію "Викладач університетів та вищих навчальних закладів".

Об’єктами професійної діяльності викладача вищої школи є:

  • вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації;
  • органи управління освітою і наукою в регіоні;
  • організації та підприємства, діяльність яких пов’язана з професійною підготовкою педагогічних та управлінських кадрів.

Де вони можуть обіймати такі посади:

  • викладач вищого навчального закладу;
  • асистент;
  • молодший науковий співробітник;
  • методист першої та вищої категорій;
  • завідувач навчальної лабораторії;
  • викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  Науковий колектив кафедри складається з 10 викладачів: з них — 2 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, доцентів.


Шевченко Наталія Федорівна


доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри

Коло наукових інтересів: професіогенез свідомості практичного психолога в системі вищої школи; консультативна психологія та психотерапія.

Тема дисертаційного дослідження: "Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологічні основи навчання та професійної підготовки у вищій школі", "Основи психотерапії", "Основи психологічного консультування", "Індивідуальне консультування", "Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях".

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій серед яких: 12 навчальних та науково-методичних посібників, з них 2 посібники мають Гриф МОН України; 4 монографії


Локарєва Галина Василівна


доктор педагогічних наук, професор

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього фахівця, художньо-естетичний розвиток особистості.

Тема дисертаційного дослідження: "Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Основи педагогіки та психології", "Психологія мистецтв", "Психологія творчості", "Соціально-психологічна реабілітація засобами музики", "Методика викладання педагогічних дисциплін", "Інноваційні технології та комунікативні процеси у вищій школі", .

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій серед яких: 2 монографії; 16 навчально-методичних публікацій, із них 4 під грифом МОН України; численні статті у фахових виданнях.


Голованова Тетяна Петрівна


кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: гендерна педагогіка, інтерактивні технології,  гендерно-чутлива соціально-педагогічна робота зі студентами.

Тема дисертаційного дослідження: "Підготовленість випускників середньої школи до сімейного життя (на матеріалі шкіл міста і села)".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Педагогіка", "Педагогіка та методика викладання математики й інформатики", "Етнопедагогіка та етнопсихологія", "Системний підхід у вищій школі", "Соціально-педагогічний лінгвотренінг", "Етика та психологія сімейного життя", "Психологія сім’ї та психологічні проблеми сімейного виховання", "Педагогіка та психологія ґендеру".

Автор понад 80 наукових публікаційОвсяннікова Вікторія Віталіївна


кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: проблеми вікової психології, проблема ціннісних орієнтацій.

Тема дисертаційного дослідження: "Самооценка учащегося ПТУ как субъекта профессиональной деятельности".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологія", "Вікова психологія", "Педагогічна та професійна психологія", "Зміст освіти та моделювання професійної і соціальної діяльності викладача".

Автор понад 50 наукових публікацій


Клопота Євгеній Анатолійович


кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: інтеграція та адаптація людей з обмеженими фізичними можливостями в соціум; розвиток особистості; психологічні тренінги в різних сферах; особливості роботи з громадськими та соціальними структурами.

Тема дисертаційного дослідження: "Особливості формування Я-образу в осіб з вадами зору".

Проблемні групи: психологічний супровід осіб із вадами зору. Мета: оптимізація процесу інтеграції в суспільство людей, які мають порушення зору.

Навчальні дисципліни, що викладає: "Загальна психологія", "Соціальна психологія", "Педагогічна психологія", "Психодіагностика", "Тренінг самопізнання та саморозвитку", "Зміст формування освітньо-професійної програми підготовки фахівця".

Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі навчального посібника під грифом МОН України


Козич Ірина Володимирівна


кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи

Коло наукових інтересів: конфліктологічна компетентність викладача вищої школи.

Тема дисертаційного дослідження: "Формування конфліктологічної компетентності майбутнього соціального педагога".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Педагогіка", "Дидактичні системи у вищій школі", "Конфліктологія", "Педагогічна психологія", "Освітні програми", "Основи наукових досліджень та експертиза і захист дисертації", "Основи формування конфліктологічної компетентності".

Автор понад 30 наукових публікацій


Іванова Лариса Сергіївна


кандидат філософських наук, доцент

Коло наукових інтересів: гуманізація суб’єкт-суб’єктних відносин.

Тема дисертаційного дослідження: "Гуманізація суб’єкт-суб’єктних відносин в економічних структурах технократичного суспільства".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологія", "Філософія освіти", "Вища освіта і Болонський процес," "Соціально-психологічний лінгвотренінг".

Автор понад 80 наукових публікацій


Мосол Наталія Олександрівна


кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: проблеми особистісної готовності до вибору.

Тема дисертаційного дослідження: "Формування особистісної готовності старшокласників до вибору професії психолога".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Загальна психологія", "Вікова психологія", "Соціально-психологічний лінгвотренінг".

Автор понад 50 наукових публікацій


Філь Олена Вікторівна


кандидат педагогічних наук, старший викладач

Коло наукових інтересів: використання казкотерапії в професійній діяльності педагога.

Тема дисертаційного дослідження: "Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання казкотерапії у професійній діяльності".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування", "Педагогіка", "Технології арт-терапії в роботі психолога", "Арт-терапія в роботі соціального педагога", "Педагогіка та психологія вищої школи".

Автор понад 80 наукових публікацій


Кандиба Марія Олегівна


викладач

Коло наукових інтересів: психологія управління, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія.

Працює над дисертацією за темою: "Емоційна зрілість, як умова формування професійної толерантності особистості".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологія", "Педагогіка", "Психологія управління", "Вікова психологія", "Педагогічна психологія".

Автор понад 20 наукових публікаційАдреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 221
Тел.: +38 (0612) 62-71-61, 62-01-87

вгору

Контакти:

Декан факультету:
Ольга Вікторівна Пономаренко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Деканат: вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 212

Тел.: +38 (0612) 62-41-02, 62-14-27.