header images

Кафедра практичної психології

викладачі

Соціальні та економічні зміни в нашому суспільстві впливають на "десятку" найпопулярніших професій молоді, стабільне місце в якій займає спеціальність "Психологія".

   У 1995 році в Запорізькому національному університеті на базі факультету "Соціальної педагогіки та психології" розпочала роботу кафедра практичної психології. Сьогодні ЗНУ — це найсучасніший вищий навчальний заклад, освітній, науковий і духовний центр нашого краю. Його візитна картка  один із найвідоміших класичних університетів України.

   Кафедра практичної психології Запорізького національного університету є динамічною структурою, яка стрімко розвивається, здійснює спеціальну та  фахову підготовку та є відповідальною за випуски  6.030102 "Бакалаврів", 7.040101 "Спеціалістів", 8.040101 "Магістрів" за спеціальністю "Психологія". Перший випуск психологів відбувся в 1996р., випуск психологів іноземних студентів — 2009р.

Місія: підготовка професійно компетентних фахівців із психології та ефективна реалізація інновацій в освіті.

Стратегічне бачення: становлення й розвиток новітніх спеціалізацій, які відповідають сучасним вимогам суспільства. Розвиток кафедри практичної психології університету інноваційного типу, що реалізує багатопрофільні освітні й наукові програми, спираючись на бенчмаркінговий досвід.

Цілі:

— міждисциплінарна інтеграція процесу навчання, злиття теоретичної та практичної підготовки;

— підвищення конкурентноспроможності спеціальності "Психологія" на ринку послуг;

— підвищення затребуваності й доступності професії психолога в регіоні;

— розширення науково-методичної бази, що включає в себе розробку й апробацію програм та інструментарію, які забезпечують практично-прикладний напрямок підготовки.

Цінності: професіоналізм, якість, динамічність, гуманістичність, толерантність, креативний підхід.

Бізнес-стратегія: надання освітніх послуг кафедрою практичної психології відповідно до вимог Болонського процесу для визнання провідного місця серед освітніх закладів за напрямом "Соціально-психологічні науки" спеціальності "Психологія".

   Фактор успіху кафедри практичної психології забезпечується впровадженням у роботі принципу "Якість освіти — зміст та удосконалення освіти". Забезпечення якості — це фактори, умови й ресурси, за допомогою яких досягаються цілі. Даний принцип є одним із важливих принципів державної політики в галузі якості вищої освіти. Модель якості особистості в просторі вищої освіти складається із двох основних складових, які впливають на всі компоненти моделі людини в Україні — загальноосвітній, фундаментальний і професійний, спеціалізований. Показниками якості освіти виступають такі:

 • якість підготовки;
 • якість державних освітніх стандартів, нормативної бази,  освітніх програм, які визначають якість цілеполагання в системі державної політики в галузі якості вищої освіти України;
 • якість навчально-методичної й матеріально-технічної бази, професорсько-викладацького складу, науково-дослідницьких кадрів (кадровий потенціал);
 • якість виховання й освіченості особистості (засвоєння знань, умінь, навичок, моральних норм);
 • якість управління (керівництва);
 • якість підготовки фахівців є результуючим показником у "системі якості вищих навчальних закладів".

   Інші "якості" визначають якісну основу можливостей освітніх систем, які забезпечують необхідний рівень результуючого показника. Особливе місце належить якості освітніх програм, що визначає структуру, якість змісту освітнього процесу.

   Для вимірювання навчального процесу в роботі кафедри використовуються такі критерії якості:

 • наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм із дисциплін;
 • відповідність змісту навчальних планів і робочих програм вимогам програм якості й стандартам ВНЗ;
 • відповідність розпорядку занять логіці викладання кожної дисципліни;
 • відповідність елементів навчального процесу (лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо) затвердженим планам і програмам;
 • комплектність і достатність методичного забезпечення з дисциплін (методичні вказівки, конспекти лекцій, настанови виконання лабораторних робіт тощо);
 • достатність, регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань студентів, їх задоволеність якістю навчального процесу);
 • оперативність прийняття та реалізації коригуючих заходів. Критеріям надається кількісна оцінка для прийняття оперативних управлінських рішень.

   В основу роботи кафедри покладено технологію Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій (PDCA), яка є основою Міжнародного стандарту ISO 9001. Кафедра проводить наукову й практичну роботу в галузі психології та здійснює розробку інноваційних технологій із широкого спектру проблем: психологічного забезпечення організаційного розвитку, формування конкурентноздатної команди сучасної організації, кар’єрний розвиток персоналу організацій, PR-технологій і соціальної комунікації, технологій мовленнєвої підготовки, подолання комунікативних бар’єрів, дослідження поведінки особистості в експериментальній ситуації, проведення психологічних експертиз у різних галузях, психології розвитку в нормі й патології, технологій прискореного навчання та моделювання досвіду психічної діяльності особистості, розвитку психологічної служби, психологічного консультування та психотерапії. Специфічною ж ознакою роботи кафедри є антропологічна спрямованість, а також рефлексивна активізації особистісного та професійного самовизначення студентів. Побудова діяльності саме таким чином сприяє вирощуванню особистісного потенціалу студентів, культивування їх здібностей до адекватної діяльності в предметних і соціальних ситуаціях, які виникають як у їх власному житті, так і в житті університету.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Науковий колектив кафедри складається з 12 викладачів: з них — 1 доктор наук, професор; 10 кандидатів наук, доцентів; 1 викладач має базову психологічну освіту.

Губа Наталія Олександрівна

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Коло наукових інтересівдослідження поведінки особистості в експериментальній ситуації, методика проведення експертиз.

Тема дисертаційного дослідження: "Критерії і показники діагностики научуваності в молодшому шкільному віці".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологічна служба", "Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях", "Методика викладання психології", "Методика викладання психології у вищій школі", "Психодіагностика".

Проблемні групи: "Психея". Мета: формування творчої активності необхідної для розв’язання наукових завдань, розвиток навчальної мотивації студентів, оволодіння навичками проведення психологічного дослідження та вміннями складати психологічні висновки.

Автор понад 60 наукових публікацій


Шевченко Наталія Федорівна

доктор психологічних наук, професор

Коло наукових інтересів: професіогенез свідомості практичного психолога в системі вищої школи; консультативна психологія та психотерапія.

Тема докторської дисертації: "Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологічні основи навчання та професійної підготовки у вищій школі", "Основи психотерапії", "Основи психологічного консультування", "Індивідуальне консультування".

Автор понад 200 наукових публікацій. Серед яких: 12 навчальних і науково-методичних посібників, з них 2 посібники мають Гриф МОН України; 4 монографії


Горбань Галина Олександрівна

доктор психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: соціальна психологія й психологія особистості, психологія управління, прийняття управлінських рішень, цілепокладання, методологія психології, СМД-методологія.

Тема докторської дисертації "Психологія прийняття управлінських рішень у соціальних системах на рівні міської громади".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Загальна психологія", "Психологія малих груп", "Практикум з індустріально-організаційної психології".

Автор понад 100 наукових публікацій


Спіцина Лариса Валеріївна

кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: проблеми соціальної психології, психології організаційної культури та кар’єрного становлення особистості.

Тема дисертаційного дослідження: "Психолого-історична реконструкція норм та способів спілкування у післяреволюційний період".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Соціальна психологія", "Психологія управління", "Соціальна психологія організаційної культури", "Групова психотерапія та психокорекція".

Автор понад 60 наукових публікацій


Поплавська Анжеліка Петрівна

 кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: організаційна психологія.

Тема дисертаційного дослідження: "Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій військовослужбовців".

Працює над докторською дисертацією: "Психологічні основи підготовки менеджерів промислових підприємств до роботи в умовах соціально-економічних змін".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологія організацій", "Інженерна психологія", "Історія психології", "Кар’єрний розвиток персоналу організацій", "Психологія конфлікту".

Проблемна група: "Організаційні та економічні психологи".

Автор понад 30 наукових публікацій, які стосуються психологічного забезпечення функціонування промислових підприємств


Скрипаченко Тетяна Вікторівна

кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: економічна психологія, психологія особистісного росту.

Тема дисертаційного дослідження: "Соціально-психологічний імідж сучасного керівника".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Економічна психологія", "Зоопсихологія та порівняльна психологія", "Психологія особистості", "Психологія в сучасному маркетингу", "Проблеми і мотиви поведінки".

Автор понад 30 наукових публікацій


Малина Олена Григорівна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Коло наукових інтересів: психологія розвитку в нормі й патології.

Тема дисертаційного дослідження: "Психологічні особливості становлення стилю життя особистості у підлітковому і юнацькому віці".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Природничо-наукові основи психології", "Психофізіологія", "Клінічна психологія", "Патопсихологія", "Практикум із патопсихології", "Нейропсихологія", "Психологія здоров’я", "Психологія розвитку".

Автор понад 30 наукових публікацій


Грединарова Олена Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: технології непереривної освіти, розвиток творчого потенціалу особистості.

Тема дисертаційного дослідження: "Психологічні умови оволодіння старшими дошкільниками початкових форм навчальної діяльності".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Основи самоорганізації навчальної діяльності", "Психологічні основи проведення ділових ігор", "Психокорекція пізнавальної сфери", "Методика діагностики психічного розвитку дітей".

Автор понад 60 наукових публікацій


Ткалич Маріанна Григорівна

кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи

Коло наукових інтересів: гендерна психологія, організаційна та економічна психологія.

Тема дисертаційного дослідження: "Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менеджерів комерційних організацій".

Працює над докторською дисертацією: "Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Експериментальна психологія", "Гендерна психологія", "Методи проведення групових занять", "Технології роботи організаційних психологів", "Психологічний супровід персоналу організацій".

Автор понад 60 наукових публікацій


Самойлова Аліна Геннадіївна

кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: професійна свідомість.

Тема дисертаційного дослідження: "Формування професійної свідомості психологів".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психогігієна та психопрофілактика", "Психологія спілкування", "Інтегративний практикум", "Юридична психологія", "Вступ до спеціальності".

Автор понад 30 наукових публікацій


Паскевська Юлія Анатоліївна

кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів : технології професійної підготовки майбутніх психологів, медіапсихологія та психологія масової комунікації.

Тема дисертаційного дослідження: "Формування мовленнєвої компетентності психолога у процесі професійної підготовки".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Основи мовленнєвої компетентності психологів", "Технології діяльності практичних психологів", "Психологія іміджу", "Психологія лідера", "Політична психологія", "Корпоративне управління", "Основи психологічної практики", "Психологія масової поведінки".

Проблемна група: "Business excellent".

Автор понад 40 наукових публікацій


Калюжна Євгенія Миколаївна

кандидат психологічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: психологічні ресурси адаптивності особистості впродовж життя, геронтологічні аспекти психології особистості, специфіка науково-дослідницької діяльності в психології.

Тема дисертаційного дослідження: "Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці".

Навчальні дисципліни, що викладає:  "Психологія праці", "Психологія управління", "Основи психологічного консультування", "Основи екологічної психологі", "Геронтологія", "Теоретичні та методологічні проблеми психології", "Методика та організація наукових досліджень".

Проблемна група: "Локус". Мета й завдання групи: розвиток мотивації самостійного наукового пошуку, стимулювання творчої активності студентів засобами спеціально організованої наукової дискусії, набуття досвіду побудови й розв`язання проблемних наукових завдань.

Автор понад 68 публікацій (20 статей, 33 тези конференцій, 15 навчально-методичних посібників)


Лукасевич Оксана Анатоліївна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Коло наукових інтересів: проблема досягнення особистісної зрілості.

Тема дисертаційного дослідження: "Суб'єктно-вчинкові критерії оцінки особистісної зрілості студентської молоді".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Етнопсихологія", "Практикум із загальної психологі", "Психологія особистості", "Соціальна психологія", "Основи психологічного консультування", "Психологія праці".

Автор понад 30 наукових публікацій


Іщук Ольга Вікторівна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Коло наукових інтересів: психологія організаційної культури, професійна ідентичність студентів і молодих спеціалістів.

Тема дисертаційного дослідження: "Організаційна культура вищого навчального закладу як чинник становлення професійної ідентичності студентів".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Основи паблік рілейшнз", "Основи дефектологі", "Зоопсихологія та порівняльна психологія", "Індивідуальне психологічне консультування", "Патопсихологія", "Психологічний практикум по спецкурсам", "Психолого-педагогічна терапія", "Практикум по патопсихології", "Психологія конфлікту", "Основи психотерапії", "Психологія розвитку в нормі та патології".

Автор понад 40 наукових публікацій


Грандт Вікторія Вікторівна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Коло наукових інтересів: психологія здоров'я; психологічне консультування та психокорекція; психологія травмуючих ситуацій.

Тема дисертаційного дослідження: "Копінг-ресурси як чинник збереження професійного здоров'я особистості".

Навчальні дисципліни, що викладає: "Психологія травмуючих ситуацій", "Психологія здоров'я", "Психотерапія депресивних та психосоматичних хворих", "Практикум з ІОП", "Психологія малих груп", "Загальна психокорекція", "Актуальні проблеми психології".

Автор понад 30 наукових публікацій

 

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 220
Тел.: +38 (0612) 62-71-61

вгору

Контакти:

Декан факультету:
Ольга Вікторівна Пономаренко, кандидат педагогічних наук, доцент.

Деканат: вул. Гоголя, 118 (8 корпус), каб. 212

Тел.: +38 (0612) 62-41-02, 62-14-27.