Електронний Часопис "Південна Україна"
 
  Розпочати пошук
Про Часопис Редакційна Колегія Перелік випусків Анонси Партнери arh@zsu.zp.ua www.zsu.zp.ua/arh e-mail: arh@zsu.zp.ua  +380-612-644581  69063, м. Запоріжжя,  пр. Леніна, 72, 305
Запорізький державний університет Міжнародний фонд 'Відродження' Головна сторiнка
Електронний Часопис "Південна Україна"
Про Часопис English version
ЧАСОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. Я.НОВИЦЬКОГО "ПІВДЕННА УКРАЇНА"

Часопис "Південна Україна" був заснований у 1995 році як видання Науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. Згiдно з положенням, науково-дослiдна лабораторiя iсторiї Пiвденної України ХVIII - ХIХ столiття визначалася творчим колективом, який об'єднував викладачiв, аспiрантiв i студентiв, що активно працюють над iсторiєю Пiвденної України. Метою лабораторiї було об'єднання i координацiя зусиль в дослiдженнi iсторiї Пiвденної України. Головним завданням лабораторiї - створення джерельної бази дослiдження iсторiї Пiвденної України. Планувалося, що для досягнення поставленої мети лабораторiя могла об'єднуватися з iншими творчими колективами, товариствами i об'єднаннями, завданням яких є вивчення iсторiї Пiвденної України. Координатором лабораторiї ставав науковий керiвник, який обирався на установчих зборах.

11 грудня 1995 р. вiдбулися установчi збори науково-дослiдної лабораторiї. На них були присутнi А.В.Бойко, В.Г.Ткаченко, Б.А.Бровко, I.I.Лиман, Л.М.Маленко, Р.Б.Шиханов, О.Л.Олiйник, В.I.Демiч. Науковим керiвником лабораторiї було обрано А.В.Бойка, а управляючим справами - В.Г.Ткаченка. Затверджено редакцiйну колегiю "Записок" у складi: А.В.Бойка (головний редактор), I.I.Лимана, С.Р.Ляха, Л.М.Маленко (вiдповiдальний секретар), Р.Б.Шиханова (технiчний редактор).

Перший випуск часопису побачив світ у 1996 році. Робота над часописом, реалізація поставлених перед лабораторією завдань визначило необхідність об'єднати науковців на більш широких наукових задах, що могло виконати наукове товариство.

Запорізьке наукове товариство ім. Я.Новицького, як наступник лабораторії історії Південної України було створено у 1997 році. На сьогоднішній день наукове товариство нараховує 23 дійсних та 15 членів кореспондентів. Фактично Наукове товариство об'єднало у своїх лавах усіх провідних науковців-істориків не тільки запорізького регіону, а й Дніпропетровщини, Донеччини, Херсонщини, наукові інтереси яких пов'язані з історією Південної України. Те, що за період свого існування перелік видань Наукового товариства складається з 48 одиниць, серед яких 19 монографій, такі серіальні видання як - "Південна Україна XVIII - XIX століття", "Запорізька спадщина", "Старожитності Південної України", "Джерела з історії Південної України" вже свідчить про науковий потенціал товариства.

Крім того, Наукове товариство налагодило тісні наукові контакти з провідними дослідними центрами України. Так, Товариство активно співпрацює з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститутом історії України НАН України, Інститутом археології НАН України, Національним університетом "Києво-Могилянська академія", Запорізьким, Дніпропетровським, Донецьким, Одеським державними університетами, науковими осередками Херсона, Миколаєва, Кіровограда, Кременчука, Кривого Рогу. Розвивається активна співпраця з Канадським інститутом українських студій у Єдмонтоні (Канада).

Співпраця Наукового товариства з Культурним центром "Хортиця" сприяла реалізації таких фундаментальних програм як "Запорозька чайка". В процесі реалізації цієї програми було піднято з глибин Дніпра військове судно козацької доби - першої половини XVIII століття. Розпочатий комплекс реставраційних робіт надає можливість вже сьогодні говорити про створення у недалекому майбутньому у Запоріжжі на острові Хортиця Музею судноплавства, експонатами якого стануть судна, що плавали Дніпром ще від періоду бронзи до кінця XVIII століття.

Дослідження історії запорізького козацтва конкретизувалася безпосередньою участю Наукового товариства у підготовці до видання чергового тому "Архіву Коша Запорізької Січі". У цій праці Товариство активно співпрацювало з Центральним державним історичним архівом України та Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. Ця робота визначила ще один напрямок роботи товариства, який триває ось вже другий рік - це підготовка енциклопедичного словника топонімів Південного краю. Передбачається, що такий енциклопедичний словник буде включати усі урочища, байраки, байрачки, річки козацької доби, локалізовані до сучасних географічних пунктів, а також інформацію про історичні події з ними пов'язані.

У реалізації цих завдань, важливе місце посідає проведення археографічних та етнографічних експедицій у запорізькому краю. Вже другий рік поспіль продовжує Наукове товариство розпочату роботу по запису усної історії - споминів та розповідей згідно розробленої народознавчої анкети про суспільне, господарське та побутове життя, звичаї, традиції та обряди населення запорізького краю у 20-50-х роках. На сьогоднішній день вже зібрано й готується до друку понад 500 таких записів, загальним обсягом понад 300 друкованих аркушів. Частина з них вже була опублікована в часопису "Південна Україна". Не потребує доказів важливість такої роботи.

Важливим напрямком діяльності Наукового товариства є археографічна робота. Активна пошукова робота в архівосховищах України та Росії надала можливість видати ґрунтовні збірки документів з історії Азовського козацького війська, Адміністративного устрою Південної України, болгарського населення Південної України у XVIII ст., з історії міжконфесійних взаємин запорізького краю. В контексті цього напрямку Наукове товариство, у співпраці з Інститутом української археографії та джерелознавства НАН України, взяло на себе основну роботу по підготовці та виданню двадцятитомного зібрання творів Д.І.Яворницького. Зараз ведеться активна робота по підготовці першого тому цього зібрання, який повинен вийти у світ вже у цьому році. До першого тому увійшли три роботи Д.І.Яворницького: "История запорожских казаков и Новороссийского края", "Кошевой атаман Иван Сирко" та "Материалы к истории запорожских казаков".

Одним із напрямків своєї діяльності Наукове товариство бачить створення діапозитарію мікрофільмів джерел з історії Південної України. На сьогодні у фондах наукового товариства є понад 400 тисяч мікрофільмів та копій документів із архівосховищ Києва, Москви, Петербурга, Краснодара, Одеси, Херсона, Дніпропетровська, Запоріжжя, Сімферополя, Кіровограда, Миколаєва.

Слід сказати, що Наукове товариство апробує результати своєї діяльності на вже традиційних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, які проходять саме на острові Хортиця. Про ґрунтовність таких конференцій як "Запорізьке козацтво в пам'ятках історії та культури", "Адміністративний устрій та самоврядування в Україні XVII - XX ст", "Боплан та Україна" свідчать відгуки на двотомні матеріали конференцій в наукових виданнях.

Але зрозуміло, що часопис "Південна Україна" залишається одним з пріоритетних напрямків діяльності Наукового товариства. Він зберіг свою назву. Ось чому й сьогодні повна назва часопису - "Записки науково-дослідної лабораторії Південної України ЗДУ: Південна Україна". В цьому Наукове товариство вбачає спадковість традицій дослідження історії Південної України. Розширилась й редколегія часопису. До неї увійшли провідні науковці України, які займаються історією Степової України XVII - XX століття. Часопис став видаватися у трьох серіях - "Південна Україна з найдавніших часів до XVII століття", "Південна Україна XVIII - XIX століття" та "Південна Україна XX століття".

З часом визначилися й рубрики часопису. Традиційними стали рубрики "Публікації документів", "Статті", "Огляди", "Хроніка", "Повідомлення". По мірі комплектації редакторського портфелю на шпальтах часопису з'являються рубрики "Спадщина", "Постаті".

Редколегія постійно намагається дотримуватися принципів науковості. Подання на його сторінках репрезентативної та вірогідної інформації, завоювало довіру читача.