eng  rus  ukr 

Вісник ЗНУ

Головна сторінка
Редакцiйні ради
Контактна iнформацiя
Вимоги до оформлення статей
Випуски
Запорізький національний
університет

Вимоги до оформлення статей

Ця версія сайту застаріла. Новий сайт знаходиться за адресою http://visnykznu.org/

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
ЗА ФАХОМ “ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ”

Іваненко В.А., д. ф.-м..н., професор

Запорізький національний університет

До друку будуть прийматися лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи (п.3 Постанови президії ВАК України № 7 – 05/ 1 від 15 січня 2003 р.):

  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Макет сторiнки

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями:
Верхнє та нижнє поля – 2 см, ліве поле – 2 см, праве поле – 3 см.
Шрифт набору – Times New Roman.
У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New (наприклад, для ілюстрації текстів програм для ЕОМ). Для стилістичного виділення фраґментів тексту слід вживати начертання курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифта та інтервалу абзаца.
Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:
a) для заголовку статті: Times New Roman, – 14 пт, напівжирний, усі великі.
b) для підзаголовків: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний, усі великі.
c) для основного тексту, УДК, авторів, виносок, посилань, підписів до рисунків та надписів над таблицями: Times New Roman, – 10 пт.,
d) для анотацій, ключових слів -9 пт.
Інтервал між абзацами – 6 пт, міжрядковий інтервал – одинарний.

Типографськi погодження та стилi

УДК набирається в першому рядкові сторінки і вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається у наступному за УДК рядкові і вирівнюється посередині. Потім указують: прізвища, ініціали авторів, їх посади, учені ступені, звання, нижче - місце роботи (курсивом). Далі розташовуються анотації українською, російською, англійською мовами і ключові слова (також трьома мовами). Анотації повинні також містити: прізвища, ініціали авторів, назву статті, місце їх роботи або навчання.
Початок абзаца основного тексту виділяється збільшеним інтервалом між абзацами і не виділяється відступом або пустим рядком.
Усі ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Фотографії скануються у 256 градаціях сірого. Усі ілюстрації розташовуються у відповідних місцях тексту статті (по можливості угорі сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Рис. 1, Рис. 2,… (слід вживати арабську нумерацію).
Ілюстрації, так само як і підписи до них, вирівнюються на середину рядка (за виключенням невеликих рисунків – не більш 7 см, які можуть розташовуватися по декілька в ряд).
Усі таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту (по можливості угорі сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, … (слід використовувати арабську нумерацію). Надписи розташовуються над таблицями.
Кожен рисунок та надписи до нього включаються до тексту публікації у вигляді одного графічного об'єкта з необхідним обтіканням і, при потребі, прив'язаним до тексту. Створення графічного об'єкта може здійснюватися будь-яким графічним редактором у форматі BMP файлів.
Виконання рисунків засобами Microsoft Word здійснюється через використання команд панелі "Рисование". Підписи здійснюються командою "Надпись". Усі графічні компоненти рисунка і надписи об'єднуються командою "Группировать" (меню "Действия" на панелі " Рисование ") і повинні мати необхідне обтікання.
Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються (слід використовувати арабську нумерацію) у порядку появи виноски в тексті статті. Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх нумерації, в останньому розділі статті з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА.

Стилiстичнi погодження

 • Не допускається закінчення сторінки одним або декількома пустими рядками, за винятком випадків, спричинених необхідністю дотримання попереднього пункту (висячі підзаголовки і початок абзаца) та кінця статті.
 • Не допускається починати сторінку незакінченим рядком (переноси в останньому рядкові заборонені).
 • Не дозволяється підкреслювання в заголовках, підписах і надписах.
 • Слід дотримуватися правила про мінімальні зміни в шрифтовому та стильовому оформленні сторінки для того, щоб максимально уникнути різнорідності макета і зберегти єдиний стиль журналу.
 • Не допускається часте використання виносок (виноска повинна розглядатися як виняток і вживатися тільки у випадку дійсної необхідності).
 • Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50%.
 • Сторінки тексту статті слід пронумерувати.
 • На етикетці дискети треба обов'язково вказувати прізвище, ініціали автора, імена файлів.
 • На дискеті повинно бути два файли:
  • перший - із текстом статті та анотацій з ключовими словами,
  • другий - з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; посада; вчений ступінь;учене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. адреса; номери контактних телефонів).

Для опублiкування статтi автору необхiдно подати до редакцiйно-видавничого вiддiлу:

1. Роздрукований текст статті з анотацією та ключовими словами
2. Відомості про авторів.
3. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету.
4. Зовнішню рецензію.
5. Експертний висновок.
6. Дискету з текстом статті, анотації, ключовими словами та відомостями про авторів.
7. Лист-клопотання (для співробітників сторонніх організацій) на ім'я ректора ЗНУ з проханням опублікувати статтю.

Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66
Довідки за телефоном: (061) 289-12-26 – редакція "Вісника ЗНУ"
(IV корпус, кімн. 323)
Адреса електронної пошти: sveta@znu.edu.uaZaporozhye National University
Web-laboratory