Бібліотека

 1. Голованова Т.П. Внедрение результатов проекта „Гендерное воспитание будущих социальных педагогов„ в педагогический процесс ВУЗА” // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.. К.Д.Ушинського. Зб. Наук. пр. Спец. Вип..”Інтеграція ґендерного підходу в сучасну науку і освіту : результати та перспективи”. –Одеса, ПДПУ ім.К.Д. Ушинського, 2005. — С. 34-39.
 2. Голованова Т.П. Гендерне виховання студентів як соціально-психологічна та педагогічна проблема//Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.2.Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2002. — С. 27-34.
 3. Голованова Т.П. Гендерні аспекти виховання особистості в творчості В.О.Сухомлинського// Наукові записки Тернопільского державного педагогічного університету.Серія : Педагогіка.-Спецвипуск “Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка”. — 2002. — №5. -С.-251-254.
 4. Голованова Т.П. Гендерное противоречие как фактор неустойчивости эмоционально- психологических состояний студенческой семьи //Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. -К., 2000.- С. 47-54
 5. Голованова Т.П. Діалогічне спілкування як умова гуманістично спрямованого виховного процесу // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості. — Теоретико — методичні проблеми виховання дитячої та учнівської молоді.- Зб. наук. праць.-Київ: ВіРА ІНСАЙТ ,2001.-Кн.2.-С.165-170 .
 6. Голованова Т.П. Духовность и сексуальность как полнота человеческой жизни // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. — Вип. 22 — С.125-130 .
 7. Голованова Т.П. Ідеї В.І.Вернадского в соціальної педагогіці //Постметодика.-2002.-№ 2-3 (40-41).- С. 53-57.
 8. Голованова Т.П. Інноваційні технології в активізації пізнавальної діяльності студентів//Наукові записки.Серія:Педагогіка і психологія.-Вип.6.-Вінниця,2002.-С.180-183.
 9. Голованова Т.П. Концептуальні положення технології гендерного виховання студентської молоді // Соціальні технології : Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. -Запоріжжя : Вид-во ГУ „ЗІДМУ”,  — Вип. 20.  — С. 208-212.
 10. Голованова Т.П. Культурно-творчі аспекти у підготовці соціального педагога до роботи з особистістю та родиною // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. — Вип. 20 — С.33-37 .
 11. Голованова Т.П. Особенности социализации студенческой семьи в условиях переходного периода //Соціальні технології актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. — Вип.З.- Київ-Запоріжжя-Одеса, 1998.- С.165-175
 12. Голованова Т.П. Розвиток креативності соціальних педагогів засобами навчального моделювання в умовах професійної підготовки //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н.В. (відпр. ред.) та інші — К., НПУ, 2001.-Вип.5.- С.171-177
 13. Голованова Т.П. Структурні компоненти та зміст підготовленості соціальних педагогів до організації просвітницької діяльності з попередження насильства в сім’ї / Т.П.Голованова //Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць.Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г.В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 332 с. –С.152-157.
 14. Голованова Т.П. Творчість, любов, сім’я в космічній педагогіці М.О. Бердяєва //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. — Вип. 21 — С.37-41.
 15. Голованова Т.П. Технология проектировочной деятельности в подготовке социальных педагогов к работе с семьей // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. — Вип.18. Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. — Київ-Одеса-Запоріжжя, 2002.- С.239-249 ( 0,6 друк. арк)
 16. Голованова Т.П. Технология установления першого контакта социакльного педагога и семьи // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. — Вип.17. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. — Київ-Одеса-Запоріжжя, 2002.- С.37-48 ( 0,6 друк. арк)
 17. Голованова Т.П. Технология фестиваля семьи как социально-образовательного мероприятия // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. — Вип.15. Соціальні аспекти технологій управління в освіті. — Київ-Запоріжжя-Одеса, 2002.- С.144-153
 18. Голованова Т.П. Формирование гендерного равенства студенческой молодежи в Украине: анализ теоретических подходов // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. – 2004.-Вип. 33 — С. 135-139.
 19. Голованова Т.П. Формирование тендерного равенства студенческой молодежи как проблема социализации // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. – 2002.-Вип. 27 — С. 216-220.
 20. Голованова Т.П. Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами ґендерного виховання // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. – 2005.-Вип. 35 — С. 226-330.
 21. Голованова Т.П.”Скрытый учебный план” как фактор гендерной социализации: перспектива гендерной педагогики// Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. – 2002.-Вип. 26 — С.144-148.
 22. Голованова Т.П.Анализ применения понятия гендер в педагогической теории // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. – 2002.-Вип. 24 — С.140-143.
 23. Голованова Т.П.Гендерні аспекти здоров’я студентської молоді // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко(Педагогічни науки).У 2х частинах.-Бердянськ : БДПІ, 2002.№1.-Частина 2.- С.158-168.
 24. Голованова Т.П.Превенция насилия в семье как актуальная социально-педагогическая и психологическая задача // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. — Вип. 23 — С.360-363.
 25. Голованова Т.П.Предпосылки и основания методологии гендерного воспитания студенческой молодежи // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./ Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. — Київ – Запоріжжя. – 2002.-Вип. 25 — С.193-196.
 26. Голованова Т.П.Социально-педагогические проблемы семьи и современность: анализ зарубежного опыта //Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. — Вип.16. Технологічність як провідна риса науки ХХІ століття.- Київ-Запоріжжя-Одеса, 1998.- С.136-142
 27. Голованова, Т. П.  Актуальні завдання і критерії соціалізації студентської молоді в контексті міжнародних документів щодо формування гендерної рівності : [Т.П. Голованова, канд. пед. наук, доц., Запорізький нац. ун-т] / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : Збірник наукових статей / Головний ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2006. – №1. – С. 46-52.
 28. Голованова, Т. П. Гендерная компетентность в контексте профессиональной педагогической культуры будущих социальных педагогов (електронне Фахове видання). Режим доступу http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp3/profteh/golovanova.pdf
 29. Голованова, Т. П.  Ґенеза феномену ґендерної рівності в контексті формування образу жінок і чоловіків у суспільстві/ Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових статей / гол. ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2007. – №1. – С. 56-67.
 30. Голованова, Т. П.  Есаулова Соціально-педагогічний супровід сімей, що виховують дітей з особливими потребами Зб.наук. пр. Педагогіка та психологія. — Чернівці „Рута”. – 2007. – Вип. 335.- 31-35.
 31. Голованова, Т. П. Забезпечення гендерної рівності студентів у програмах соціально-педагогічної роботи вищого навчального закладу : [Т.П.Голованова, канд. пед. наук, доц., Запорізьк. нац. ун-т] / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових статей / гол. ред. Г. В.Локарєва. – Запоріжжя, 2011. – №1(14). – С. 185-189.
 32. Голованова, Т. П. Основные направления и формы социально-педагогической работы по обеспечению гендерного равенства студентов высшего учебного заведения Т.П.Голованова, канд. пед. наук, доц., Запорізьк. нац. ун-т] / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових статей / гол. ред. Г. В.Локарєва. – Запоріжжя, 2012. – №2(18). – С. 5-9. Режим доступу http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/ped/2012_2/005-9.pdf
 33. Голованова, Т. П. Особливості становлення та розвитку досліджень гендерної рівності студентів у соціальній педагогіці : [Т.П.Голованова, канд. пед. наук, доц., ЗНУ] / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. стат. / голов. ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2009. – № 2. – С. 48-52. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/pedagogichni/Pedagogi-2-2009/048-52.pdf.
 34. Голованова, Т. П. Педагогічна підтримка як соціально-педагогічний механізм формування гендерної рівності студентської молоді / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : збірник наукових статей / гол. ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2007. – №2. – С. 52-60.
 35. Голованова, Т. П. Педагогічні умови формування культури управлінської діяльності учителя в процесі професійної підготовки : [Т.П.Голованова, канд. пед. наук., доц., ЗНУ; Г.Г.Петрученя, магістр, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б.Хмельницького] / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових статей / гол. ред. Локарєва Г. В. – Запоріжжя, 2010. – № 2(13). – С. 145-151. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/pedagogichni/Vestnik_Ped-2-2010-PDF/145-151.pdf
 36. Голованова, Т. П. Соціально-педагогічний контекст гендерної самореалізації студентської молоді : [Т.П.Голованова, канд. пед. наук, доц., Запорізький нац. ун-т] / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2005. – №2. – С.32-38.
 37. Голованова, Т. П.  Соціально-педагогічні особливості організації дослідно-педагогічної роботи з формування гендерної рівності студентської молоді / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : Збірник наукових статей / Гол.ред. Міщик Л.І. – Запоріжжя, 2006. – №2. – С. 32-42.
 38. Голованова, Т. П.  Технологізація формування гендерної рівності студентської молоді / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. стат. / голов. ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2008. – №1. – С. 74-80. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/pedagogichni/2008_1/vypusky/2008-26-06/golovanova.pdf. 
 39. Голованова, Т. П. Цілі, завдання та зміст педагогіки гендера : [Т.П.Голованова, Запорізький державний університет ] / Т. П. Голованова // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К, 2002. – Вип.27. – С.88-95.
 40. Голованова, Т. П. Чинники забезпечення гендерної рівності студентів у соціально-педагогічній роботі вищого навчального закладу : [Т.П.Голованова, канд. пед. наук, доц., ЗНУ] / Т. П. Голованова // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. стат. / голов. ред. Л.І.Міщик. – Запоріжжя, 2009. – №1. – С. 29-33. – Режим доступу: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/pedagogichni/2009_1/golovanova%20.pdf
 41. Golovanova  T.P. Research methods of gender equality issues in education/ T.P.Golovanova //Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць.Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г.В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014.№2(23).
 • Елена Гапова«Гендерное неравенство не существует само по себе» https://www.academia.edu/11553321/
 • Бібліотека: 18 344 комментария