№5-6 (938-939)
10 квітня
2008 року


Обласна академічна газета

П Р О Г Р А М А ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ"

Галузь знань - 0203 - Гуманітарні науки

Напрям підготовки - 6.020303 – Філологія

Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції:

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Лексика: 1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -or, -dom, -аnсe, -ence, -ing, -ment, -ness, -ity, -tion(-sion); прикмeтників -less, -full, -al, -ous, -ive, -able, -y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -ly; префіксiв дієслів re-; прикметників un-, dis-, а також конверсії (work - to work, rain - to rain).

Тематика: Особистісна: я, моя сім'я, друзі (права та обов'язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність), культура харчування, дозвілля (особистісті пріоритети); публічна: мистецтво (жанри мистецтва, опис картини), молодіжна культура (молодіжний рух в Україні та у світі), наука і технічний прогрес (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля), подорож (по Україні та країнах, мова яких вивчається); освітня: шкільне життя (випускні іспити), робота і професії (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє).

Граматика:

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання дієслів to be, to have, a також модальних дієслів can, may, must (have to). Наказовий, дійсний та умовний способи. Безособові форми дієслова на - ing (герундій, дієприкметник І), дієприкметник ІІ. Вживання Present Indefinite (Simple) для вираження зви-чайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Indefinite (Simple) для вираження дій, які відбувалися у закінчений період часу в минулому; Future Indefinite (Simple) - для вираження майбутніх дій; Present Continuous (Progressive) - для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення; Past Continuons (Progressive) - для вираження дій, що відбувалися у конкретний момент минулого; Present Perfect - для вираження дій, завершених у минулому, результат яких пов'язаний з теперішнім; Past Perfect - для вираження минулих дій, що закінчилися до початку другої минулої дії; Present Perfect Continuous - для вираження дій, що почалися у минулому й тривають у теперішній МО-мент мовлення; Past Perfect Continuous - для вираження дій, що почалися до другої минулої дії та ще тривали в момент цієї другої минулої дії. Вживання Present Indefinite - для позначення майбутньої дії у підрядних реченнях умови і часу. Вживання Present, Past, Future In-definite, Present, Past Perfect (Simple) Passive. Узгодження часів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння, утворення за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Займенник. Види займенників, їх вживання з іншими частинами мови.

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального й заперечного), питального та спонукального, складносурядного із сполучниками and, but і складнопідрядного із сполучниками часу та умови, а також сполучниками that, because.

Речення із зворотом There is (are).

Вживання безособових речень типу It is warm. It is late. It snows.

Складний додаток I told him to do.

Умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Екзаменаційний білет містить 6 видів зав-дань. До складу завдань входить:

1. Вставити в текст виділені слова, які подані перед текстом. Кожне слово має бути вжито один раз (10 слів - 5 очок).

2. Вставити займенники, якщо це необхідно (10 речень - 10 очок).

3. Вставити дієслова, надані після речень, в потрібному порядку і граматичній формі (10 речень - 10 очок).

4. Прочитати текст, знайти і підкреслити в ньому синоніми до слів, поданих після тексту (10 слів - 10 очок).

5. Перекласти на англійську мову (10 речень - 20 очок).

6. Прокоментувати прислів'я п'ятьма реченнями (5 речень - 5 очок).

Очки переводяться в бали за наступною шкалою:

60-57 очок - 12 балів

56-53 очок - 11 балів

52-49 очок - 10 балів

48-45 очок - 9 балів

44-41 очок - 8 балів

40-37 очок - 7 балів

36-33 очок - 6 балів

32-29 очок - 5 балів

28-23 очок - 4 бали

22-14 очок - 3 бали

13-8очок - 2 бали

7-1 очок - 1 бал

НІМЕЦЬКА МОВА

Лексика: 1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені за допомогою суфіксів іменників -ung, -heit, -keit, -soph, -ent, -ant, суфіксів прикметників -lich, -bar, -los; невідокремлюваних префіксів дієслів be-, ge-, emp-, ent-, er-, mib-, ver-, zer, відокремлюваних префіксів дієслів ab-, an-, auf-, aus-, ein-, mit-, vor-, zu, а також префіксів uber-, um-, unter-.

Тематика: особистіста - я, моя сім'я, друзі, культура харчування, дозвілля, сусупільна - географія (ріки, озера, гори, міста) та історія країн, мова яких вивчається, культура Німеччини (музеї, театри), персоналії (найвидатніші німецькі/австрійські письменники, художники, композитори, вчені); освітня - шкільне життя (в Україні, Німеччині, шкільна система у Німеччині), випускні іспити, робота і професії, плани на майбутнє.

Фразеологія: 30 німецьких фразеологічних одиниць і прислів'їв.

Граматика:

Морфологія:

- відмінювання артиклів, іменників, прикметників, займенників (присвійних, вказівних, питальних, заперечювальних);

- утворення множини іменників;

- основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артикля;

- вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях;

- утворення та відмінювання порядкових числівників;

- сильні та слабкі дієслова, утворення та вживання часових форм дієслова (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I), утворення часових форм Perfekt, Plusquamperfekt за допомогою допоміжних дієслів haben або sein, утворення Partizip II;

- Aktiv та Passiv німецького дієслова, конструкція з займенником man;

- особливі випадки керування дієслів (gratulieren, teilnehmen, arbeiten, sorgen, bitten);

- модальні дієслова: konnen, durfen, mussen, sollen, mogen, wollen;

- вживання прийменників, що потребують давального відмінку, знахідного відмінку, давального / знахідного відмінку.

Синтаксис:

- вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складе-ним присудком, простого розповідного (стверджувального, заперечного), питального (з питальним словом та безпитального слова), спонукального;

- складносурядного речення зі сполучниками: und, aber, oder, sondern, denn, danach, dann;

- складнопідрядне речення з: часовими сполучниками (als, wenn, nachdem, wahrend, bis, bevor), умовними сполучниками (wenn, falls), сполучниками причини (weil, da), сполучниками мети (damit, um... zu), порівняльними сполучниками (als, wie), допустовим сполучником obwohl.

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

Екзаменаційний білет містить 5 завдань:

1 завдання: обрати вірний варіант з 4-х на-ведених варіантів (лексична одиниця, граматична конструкція, фразеологічна одиниця, країнознавча інформація) - 24 речення по 1 очку за вірну відповідь. Всього - 24 очки.

2 завдання: вставити пропущені службові частини мови - 8 речень по 2 очки за вірну відповідь. Всього - 16 очок.

3 завдання: вставити дієслово у відповідній формі - 3 речення по 2 очки за вірну відповідь. Всього - 6 очок.

4 завдання: скласти речення з наведеним словом або словосполученням - 3 речення по 3 очки за вірну відповідь. Всього - 9 очок.

5 завдання: перекласти німецькою мовою - 3 речення по 5 очок за вірну відповідь. Всього - 15 очок.

Максимальна кількість очок - 70.

При наявності будь-якої помилки в завданні абітурієнт отримує за завдання нуль очок.

Очки переводяться в бали за наступною шкалою:

70 - 66 очок - 12 балів

65 - 61 очок - 11 балів

60 - 56 очок - 10 балів

55 - 51 очок - 9 балів

50 - 46 очок - 8 балів

45 - 41 очок - 7 балів

40 - 36 очок - 6 балів

35 - 21 очок - 5 балів

20 - 16 очок - 4 бали

15 - 11 очок - 3 бали

10 - 06 очок - 2 бали

05 - 01 очок - 1 бал

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Лексика: 1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur (-euse), -ier (-iere), -te, -isme, -tion, -esse; суфіксів прикметників -euх (-euse), -аl,-аble; префіксів дієслова rе-; суфіксів числівників -iеmе; прислівників -ment. Слова з префіксом іn-

Граматика:

Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком. Вживання дієслова etrе як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питальних речень з інверсією та з estce que з питальними словами (comment, pourquoi, ou, etc.). Вживання заперечної фopми peчeння з ne...pas, ne...rien, ne...jamais.

Складнопідрядні речення з підрядним умови Si…, зі сполучниками que, qui. Підрядні речення причини і наслідку.

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у множині і жіночому роді.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артиклів у їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux, a la, a l`. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage). Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля. Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форми множини, ступенів порівняння. Неозначений прикметник tout.

Прийменник. a, de, avec, dans, sur, chez, pour, en etc.

Дієслово. Вживання часових форм дійсного способу (Іndicatif): Present, Passe compose, lmparfait, Plusque-Parfait, Passe immediat, Futur simple, Futur immediat дiєслів I, II та III груп, що вивчаються відповідно до потреб письмового/усного мовлення та читання. Узгодження часів (Concordance des temps). Непряма мова. Неособові форми дієслів (герундій, дієприслівник).

Вживання зворотних дієслів у пройдених часових формах, вживання неозначених дієслівних конструкцій.

Вживання Іmperatif (2 особа однини і множини та 1 особа множини).

Займенник. Особові займенники (самостійні і несамостійні). Вживання особових займенників у функції підмета і додатка (me, te, le, les, lui, vous, leur). Вживання займенників у, en. Відносні займенники. Вказівні займенники. Присвійні займенники. Неозначені займенники. Вживання неозначено-особового займенника on.

Прислівник. Якісні, обставинні, питальні прислівники. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Для розуміння:

Морфологія. Абітурієнти повинні розпізнавати і розуміти при читанні Forme passive, Conditionnel

Present. Безособові форми дієслова. Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка ne...que.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, c'est...que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j'ai / j'avais le temps, j'irai / irais au cinema).

Письмове мовлення

Абітурієнти повинні вміти висловлюватися за тематикою: Я, моя сім`я, мої друзі. Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню). Шкільне життя (улюблений предмет, види діяльності на уроках, школи в Україні і за кордоном, правила поведінки). Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник, книга, літературний герой). Спортивне дозвілля (види спорту, міжнародні спортивні змагання, олімпійські ігри). Харчування (заклади громадського харчування, їжа, напої). Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля). Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіотелепередача). Молодіжна куль-тура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори). Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвідування концерту). Кіно, театр (характеристика фільму, вистави). Наука і технічний прогрес (відомі вчені, винахідники і винаходи).

Подорож (підготовка до подорожі, предмети багажу, проїзні документи. Франція географічне положення, клімат, населення, великі міста, пам`ятки культури). Україна (географічне положення, клімат, населення, великі міста, пам`ятки культури).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Екзаменаційний білет містить сім видів зав-дань. До складу завдань входить:

1. Підстановка пропущених слів - артикль, займенник, прийменник. (10 завдань по очку кожне) - 10 очок.

2. Граматичні трансформації та узгодження граматичного часу (8 завдань по 1 очку кожне) - 8 очок.

3. Закінчення фрази, зберігаючи смисл (7 завдань по 1 очку кожне) - 7 очок.

4. Формулювання питання у відповідності до запропонованої відповіді (5 завдань по одному очку кожне) - 5 очок.

5. Складання речення за пропонованими елементами (5 завдань по 2 очка) - 10 очок.

6. Переклад міні-тексту або фраз (5 фраз) на французьку мову (10 очок).

7. Висловлювання думки з зазначеної проб-леми або розкриття ситуації з обов`язковим вживанням запропонованих слів (10-15 речень - 10 очок) - 10 очок.

Кількість набраних очок переводиться в бали за шкалою:

60 - 56 очок - 12 балів

55 - 51 очок - 11 балів

50 - 46 очок - 10 балів

45 - 41 очок - 9 балів

40 - 36 очок - 8 балів

35 - 31 очок - 7 балів

30 - 26 очок - 6 балів

25 - 21 очок - 5 балів

20 - 16 очок - 4 бали

15 - 11 очок - 3 бали

10 - 06 очок - 2 бали

05 - 01 очок - 1 бал

ІСПАНСЬКА МОВА

ВИМОГИ

Вступники (Рівень В1 - "Незалежний користувач", згідно з Рекомендаціями Ради Європи) мають бути спроможними:

- розуміти основні положення/думки прочитаного або прослуханого тексту на знайому тема-тику, що вивчається у школі і стосується життя молоді, відпочинку, інтересів тощо;

- висловлюватися в межах знайомої тематики, що вивчається у школі;

- описувати події, власний досвід, прагнення, а також давати стисле обґрунтування та пояснення думок, точок зору.

Фонетика. Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків іспанської мови.

Наголос. Фразовий наголос. По-діл речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, питальних та спонукальних речень.

Лексика: 1000 лексичних оди-ниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників: -о, -а, -е, -ista, -ante, -ente, -iente. -ciоn, -dor, -miento, -mento; дієслів -er, -ear, -ecer, -ificar, -izar; префіксів дієслів і прикметників re-, sobre-, inter-, ante-, de-, des-, dis-, en-; суфіксів прикметників: -able, -ible, -ista, -oso(a); -al, -il, -ante, -dor, -ero, -ense; зменшувальних та збільшувальних суфіксів окремих слів; префіксів дієслів со-, соn-, pre-

Граматика

а) для усного мовлення

Синтаксис. Вживання простого (непоширеного, поширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним дієслівним присудком; вживання дієслів ser, estar в іменному присудку; дієслова-зв'язки спонукальних речень; питальних речень без питального слова і з питальними словами; речень в заперечній формі. Вживання подвій-ного заперечення в заперечному реченні; складнопідрядних речень з підрядними умови; складнопідрядних речень з підрядними додатковими (дієслово додаткового речення стоїть в Presente de Indicativo), складносурядних речень.

Морфологія. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного артикля. Основні випадки вживання означеного артикля. Основні випадки вживання нульового артикля.

Займенник. Вживання присвійних займенників в ненаголошеній формі (перед іменниками) Мі libro, вказівних займенників-прикметників (перед іменниками) Este libro, заперечних займенників; неозначених займенників-прикметників (перед іменниками); особових займенників у функції підмета, прямого і непрямого додатка (ненаголошена форма).

Прикметник. Вживання прикметників у відповідному роді і числі, у вищому та найвищому ступенях порівняння, вживання особливих форм ступенів порівняння прикметників bueno, malo, grande, pequeno, alto, bajo.

Дієслово. Вживання часів дієслів Modo Indicativo: Presente de Indicativo, Preterito Perfecto, Preterito Indefinido, Futuro Simple; Presente de Subjuntivo; Imperativo: дієслів 2-ї особи однини і множини (стверджувальна і заперечна форма). Вживання неправильних та зворотних дієслів. Вживання безособових речень.

Вживання інфінітивних конструкцій gustar+infinitivo; querer+infinitivo; empezar a+infinitivo; tener que+infinitivo; saber+ infinitivo; volver a+infinitivo; terminar de+infinitivo.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

б) для читання

Морфологія. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні речення з дієсловами Preterito Indefinido de Indicativo, Preterito Imperfecto de Indicativo, Preterito Pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro Simple. Вступники повинні розпізнавати і розуміти дієслівні форми Gerundio, Participio pasado, Presente de Subjuntivo, Imperativo negativo зворотних дієслів; Voz pasiva; інфінітивні конструкції acabar de+infinitivo, estar+participio, haber de+infinitivo, al+infinitivo, ponerse+participio.

Синтаксис. Вступники повинні розпізнавати і розуміти при читанні складносурядні речення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Екзаменаційний білет містить 6 видів зав-дань. До складу завдань входить:

1. Вживання службових слів (5 завдань)

2. Вживання необхідних часових форм

(5 завдань)

3. Доповнення речень іспанською мовою

(5 завдань)

4. Переклад з рідної мови на іноземну

(5 завдань)

5. Викреслити з наведених слів те, що є зайвим за змістом (5 завдань)

6. Пояснити значення прислів'я або афоризму п'ятьма реченнями

За кожну правильну відповідь - 2 очка.

Максимальна кількість очок - 60.

Кількість набраних очок переводиться в бали за шкалою:

60-56 очок - 12 балів

55-51 очок - 11 балів

50-46 очок - 10 балів

45-41 очок - 9 балів

40-36 очок - 8 балів

35-31 очок - 7 балів

30-26 очок - 6 балів

25-21 очок - 5 балів

20-16 очок - 4 бали

15-11 очок - 3 бали

10-06 очок - 2 бали

05-01 очок - 1 бал

РОСІЙЬКА МОВА

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Екзаменаційний білет містить 9 питань:

1 - 8 питання - тестового характеру з російської мови та літератури. Кожне питання оцінюється 1 балом.

9 питання - мовний розбір (синтаксичний аналіз речення, фонетичний або морфологічний розбір підкресленого слова). Максимальна кількість балів - 4.

Загальна кількість балів - 12.

на головну


ЗМІСТ

Витяги з правил прийому
до державного вищого
навчального закладу
„Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки україни у 2008 році


НАШІ ПЕРЕВАГИ

ВИПУСКНИКИ ЗНУ
ВІТАЮТЬ АБІТУРІЄНТІВ!


П Р О Г Р А М А ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

ПРОГРАМА
творчого конкурсу для абітурієнтів факультету журналістики (напрями підготовки “Журналістика”, “Видавнича справа та редагування”, “Реклама та зв’язки із громадськістю”)


П Р О Г Р А М А ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ"

П Р О Г Р А М А ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ) ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Програма
вступного випробування з фізичної культури для напрямів підготовки


Програма вступного випробування з фізичної культури для напряму підготовки "Здоров'я людини"