Visnyk

of Zaporizhzhya National University


Economical Sciences

№1, 2008