Visnyk

of Zaporizhzhya National University


Physical & mathematical Sciences

№1, 2009